BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42TCT/NV2
V/v thời gian kê khai mẫu số 03/GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty vận tải biển Việt Nam

Trả lời công văn số 768/2002/CV-TCKT ngày 17/12/2002 của, Công ty Vận tải biển Việt Nam về việc đề nghị gia hạn thời gian kê khai chứng từ, hoá đơn hàng hoá mua vào theo mẫu số 03/GTGT hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b.12, Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đã nêu: Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.

Căn cứ những quy định nêu trên nếu trong tháng Công ty có phát sinh một số chứng từ, hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ thuê nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừ trong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Vận tải biển Việt Nam biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc