BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn về lấy ý kiến Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn là đô thị loại V và khu vực xã dự kiến nâng cấp thành đô thị mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 651/SXD-KTQHngày 31/3/2011 của Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn về lấy ý kiến Bộ Xâydựng trước khi phê duyệt đồ án quy hoạch chung thị trấn là đô thị loại V và khuvực xã dự kiến nâng cấp thành đô thị mới, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo các quy định Điều 44 Luật Quyhoạch đô thị, Điều 31 Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ vềlập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, đối với các đồ án quyhoạch chung đô thị loại IV trở lên, đô thị mới thuộc thẩm quyền phê duyệt củaUỷ ban nhân dân cấp tỉnh thì phải lấy ý kiến Bộ Xây dựng bằng văn bản trước khiphê duyệt.

Vì vậy, trong trường hợp cụ thể củađịa phương thì nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị của các thị trấn là đôthị loại V không cần lấy ý kiến của Bộ Xây dựng. Đối với đồ án quy hoạch chungđô thị mới thì phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt. Tuy nhiên,việc xác định hình thành các đô thị mới phải phù hợp với quy hoạch xây dựngvùng tỉnh được phê duyệt.

Trên đây là các ý kiến của Bộ Xâydựng, đề nghị Sở Xây dựng Khánh Hòa nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Vương Anh Dũng