BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 43/BXD-KTXD
V/v: Thẩm định thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi: Phòng Công thương huyện Thường Tín

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 10/PCT ngày 23/2/2010 của Phòng Công thương huyện Thường Tín về chi phí thẩmđịnh thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấn đầu tưxây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố. Đối với công tác thẩm địnhthiết kế, nếu chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thẩm định mà không thuê tưvấn thẩm tra, thì chủ đầu tư được hưởng chi phí thẩm tra theo tỷ lệ quy định.

Trường hợp cơ quan quản lý nhànước có thẩm quyền về xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế khi phê duyệt dự ánđầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) theo quy định củaLuật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thì lệ phí thẩm định được xác định theoThông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độthu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

Phòng Công thương huyện ThườngTín căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh