BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao

Trả lời văn bản số 64/XMST ngày 6/2/2009 của Công ty cổ phầnXi măng Sông Thao về chi phí thiết kế xây dựng công trình, sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được Bộ Xâydựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Theo đó định mức chiphí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xâydựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Đốivới dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình thì chi phí thiết kếxây dựng công trình được xác định cho từng công trình phù hợp với phân loại,phân cấp công trình theo qui định.

Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
TTNCUDKH về khoáng sản;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh