BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-KTXD
V/v Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Thành

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 08/CV-TVPT ngày 6/2/2012 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Phúc Thành về chiphí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựngcông trình được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộtrưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xâydựng công trình.

Trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹthuật công trình giao thông (bao gồm nhiều hạng mục công trình (giao thông,điện chiếu sáng, cấp, thoát nước, san nền…) thì chi phí lập báo cáo kinh tế kỹthuật được tính bằng tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng và thiếtbị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của công trình giaothông là phù hợp.

2. Đối với chi phí thiết kế bản vẽthi công được tính bằng tỷ lệ % theo quy định của chi phí xây dựng chưa có thuếgiá trị gia tăng trong dự toán được duyệt của công trình. Trường hợp dự án gồmnhiều công trình (giao thông: đường, cầu; hạ tầng: công trình cấp, thoát nước;công nghiệp: đường dây, trạm biến áp, điện chiếu sáng…) thì chi phí thiết kếxác định riêng theo quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng loại côngtrình được duyệt.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựngPhúc Thành căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD, S(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh