BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/BXD-QLN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh ThừaThiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 547/SXD-QLN &TTBĐS ngày14/5/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huếđề nghị hướng dẫn triển khai thựchiện Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quảnlý nhà ở xã hộivà Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ về pháttriển và quản lý nhà ở tái định cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc hướng dẫn Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quảnlý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014, trongđó đã có các nội dung theo đề nghị hướng dẫn của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Về giá bán đối với phần diện tíchkinh doanh thương mại trong phạm vi 20% tổng diện tích đất ở của dự án pháttriển nhà ở xã hội (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%):

Nguyên tắc xác định giá bán, cho thuê các công trình kinh doanhthương mại trong dự án nhà ở xã hộiđược thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 3 và Điều18 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày23/5/2014 của Bộ Xây dựng. Trong đó, đối với phần kinh doanh thương mại quy định tại Điểm lKhoản 1 Điều 12 Nghị định 188/2013/NĐ-CP (được xác định cụ thể trong dự án phát triển nhà ở xã hội được cấp có thẩmquyền phê duyệt) thì chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành được bán, chothuê, cho thuê muađối với tất cả các đối tượng theo quy định của pháp luật về nhà ở theo giá thị trường để bù đắp chiphí đầu tư của dự án.

1.2. Về đề nghị hướng dẫn trình tự thủ tục bán nhà ở xã hộisau 05 năm theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2014 củaChính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội:

Tại Điều 24 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng đã có quy định: sau thời gian tối thiểu là 05năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký và đãđược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khácgắn liền với đất, người mua nhà ở xã hội được phép bán lại nhà ở xã hội chongười khác theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về dân sự; việcthu tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

1.3. Về trình tự, thủ tục chấp thuậndự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội: được quy định cụ thể tại Điều 6, Điều 7 củaThông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng.Đề nghị Sở Xây dựng tỉnhThừa Thiên Huế nghiên cứu, triển khai.

2. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 của Nghị định số84/2013/NĐ-CP thì giá bán nhà ở tái định cư được thực hiện theo phương án bồithường, hỗ trợ và tái định cư của từng dự án, quy định của pháp luật về bồithường, giải phóng mặt bằng và pháp luật về nhà ở, xây dựng. Theo đó, giá báncăn hộ chung cư tái định cư được xác định theo nguyên tắc tính đủ các chi phí, gồm:tiền sử dụng đất; chi phí đầu tư xây dựng nhà chung cư và lợi nhuận định mứctối đa 15%; kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế nghiên cứu, thực hiện bảo đảm các quyđịnh của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- L­ưu: VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà