BỘ XÂY DỰNG

---------------

Số: 43/BXD-VLXD

V/v: hướng dẫn xuất khẩu vôi cục của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 10/06CV/NT ngày 10/06/2010 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh về việc đề nghị hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm vôi cục nung từ đá vôi. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Sản phẩm vôi cục xin xuất khẩu của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh mua từ Công ty TNHH Một thành viên Nga Thức có nguồn gốc khai thác tại mỏ đá vôi Sa Khao, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn của Công ty TNHH Hải Cung (được Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp phép khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Quyết định số 885/GP-UBND ngày 13/5/2009).

Vôi cục là sản phẩm nung từ đá vôi, hay nói cách khác vôi cục là sản phẩm của khoáng sản đá vôi đã qua chế biến. Theo quy định khoản 5, Điều 3 và khoản 2, Điều 4 tại Thông tư số 18/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng thì các sản phẩm vôi cục của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh không thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu và đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Vì vậy, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh được phép xuất khẩu sản phẩm vôi cục nung từ đá vôi có nguồn gốc khai thác tại mỏ đá vôi Sa Khao, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, Công ty sẽ được tiếp tục xuất khẩu đối với các sản phẩm vôi cục tương tự nêu trên được mua từ các đơn vị có giấy phép khai thác còn hiệu lực đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm vôi cục của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nam Thịnh./.

Nơi nhận;

- Như trên;

- Tổng cục Hải quan;

- Cục hải quan TP Hà Nội;

Hải Phòng; Lạng Sơn;

- Lưu VP, VLXD, 5.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

đã ký

Lê Văn Tới