CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/CP-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận dự án Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình”

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8177 BKH/KTĐN ngày 24 tháng 12 năm 2002) về việc tiếp nhận dự án “Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận dự án “Hỗ trợ đào tạo bác sỹ gia đình”, với tổng kinh phí 1.854.750 USD, do tổ chức phi chính phủ CMB (China Medical Boar, Mỹ) viện trợ. Vốn đối ứng của dự án bằng hiện vật thông qua cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ sẵn có của Bộ Y tế.

2. Bộ Y tế tiến hành các thủ tục ký kết và triển khai thực hiện dự án theo đúng qui định.

3. Về việc dự án trên đã được tiếp nhận và thực hiện 01 năm mới tình duyệt, Bộ Y tế cần tổ chức kiểm điểm cá nhân thực hiện sai các quy định của Chính phủ, về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, báo cáo kết quả xử lý lên Thủ tướng Chính phủ./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm