TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43 /CT-TTHT
V/v chính sách thuế.

Long An, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TM-SX Lan Anh Hoa Cương;
Mã số thuế: 1100777514;
Địa chỉ: Lô B2, CCN Anh Hồng, KCN Đức Hòa 3, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trả lời văn bản số 01/2012/CV ngày 10/02/2014 của Công tyvề việc hạch toán tài sản chi nhánh phụ thuộc, Cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 6, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định các trường hợp không phải kêkhai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“6. Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấuhao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanhvà các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa cácđơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạtđộng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lậphóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điềuchuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồngốc tài sản.”

- Khoản 7b, Điều 5, Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trênquy định:

“7. Các trường hợp khác:

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộctrong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thànhviên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia,tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinhdoanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồsơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toánđộc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùngmột cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóađơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tạikhoản 6 Điều này.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty mua nhà xưởng,văn phòng và trả tiền thuê đất ở địa phương khác nơi đóng trụ sở chính để thànhlập Chi nhánh và chuyển giao tài sản này cho Chi nhánh thì:

+ Trường hợp nếu tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiệntrích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa Côngty và Chi nhánh hoặc trường hợp điều chuyển tài sản mới nhưng Chi nhánh là đơnvị hạch toán phụ thuộc để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ chịu thuế GTGT thì Công ty không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuếGTGT. Công ty phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồsơ nguồn gốc tài sản. Đối với các hóa đơn mua tài sản Công ty thực hiện kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, được trích khấu hao và tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định.

+ Trường hợp nếu tài sản mới Công ty chưa sử dụng, chưatrích khấu hao khi điều chuyển cho Chi nhánh không theo giá trị trên sổ sách kếtoán và Chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì Công ty phải xuất hóa đơnGTGT cho Chi nhánh và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Căn cứ hóa đơn nàyChi nhánh kê khai tính thuế GTGT đầu vào và thực hiện trích khấu hao tài sản cốđịnh.

Riêng về tiền thuê đất, do Công ty trực tiếp ký hợp đồngthuê đất với khách hàng tại Bình Định nên chứng từ nộp tiền thuê đất do Công tyđứng tên và Công ty được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào. Khi thu lại tiền thuêđất từ Chi nhánh thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT đúng bằng số tiền Công ty đãnộp tiền thuê đất giao cho Chi nhánh. Căn cứ hóa đơn này Công ty và Chi nhánhkê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào. Tùy vào hình thức hạch toán độc lập hay phụthuộc của Chi nhánh để hạch toán chi phí tiền thuê đất theo quy định.

Cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên; - BLĐ Cục; - Phòng THNVDT, KTr1;
- Lưu: VT,TTHT.
D/VAN/ 2014/TL CTY LAN ANH HOA CUONG

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Ngô Thị Phức