TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Đà Nẵng

Ngày14/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 02/LVCL-13 của Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) phản ánh về việc Hải quan Sân bay quốc tế ĐàNẵng từ chối C/O mẫu D số tham chiếu KL-016533-V-325371 do Malaysia phát hành,Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đềnghị đơn vị báo cáo cụ thể vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D dẫn trên để Tổngcục Hải quan có đủ cơ sở trả lời Doanh nghiệp.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

(Gửikèm bản sao công văn số 02/LVCL-13 của Công ty TNHH Laguna)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Laguna (Việt Nam) (thay trả lời);
(Đ/c: Thôn Cù Dù, Lộc Dĩnh, Phú Lộc, TT Huế)
-
Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn