BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/LĐTBXH-ATLĐ
V/v việc áp dụng QCVN đối với cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Côngty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Phúc đáp công văn số 3579/CHP-KTCN ngày 14 tháng 11năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng về việc xem xét chấp thuận cho sửdụng cần trục giàn QC và cần trục bánh lốp RTG để xếp dỡ mặt hàng container màkhông bố trí người báo tín hiệu; Qua nghiên cứu, xem xét thực tế tài liệu vàthiết bị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đây là 02 thiết bị nâng loại mới được đưa vào sửdụng tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đề nghị Công ty đáp ứng đầy đủ các yêucầu về an toàn lao động theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày30/3/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành QCVN 7: 2012/BLĐTBXHQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng và một sốvăn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Theo báo cáo của Quý Công ty các thiết bị nêutrên đã lắp đặt hệ thống camera phục vụ quan sát cho công nhân điều khiển theodõi được toàn bộ quá trình di chuyển của container và khu vực di chuyển 02 loạicổng trục trong suốt quá trình làm việc nên không cần bố trí người báo tín hiệulàm những công việc này. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác an toàn lao động luônđược thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình vận hànhthiết bị, đề nghị Công ty thực hiện tốt công tác kiểm định và kiểm tra định kỳcác loại thiết bị nêu trên, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động an toàn trong mọitrường hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội gửi Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH Tp Hải Phòng;
- ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp