VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 43/VPCP-KTN
V/v ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương,
Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường
Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 9009/BKH-KTNN ngày 17 tháng 12 năm 2010) về việc ban hành thôngtư hướng dẫn Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ vềchính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, Phó Thủtướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Các Bộ, ngành khẩn trương banhành văn bản hướng dẫn theo nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP củaChính phủ; trường hợp phải ban hành Thông tư liên tịch các Bộ, ngành chủ độngphối hợp để thống nhất nội dung ban hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
Phạm Văn Phượng,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý