BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/KTKĐCLGD-KĐPT
V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các SởGiáo dục và Đào tạo

Để triểnkhai kiểm định chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọilà trung tâm) được thuận lợi và đúng quy định, Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạohướng dẫn xác định yêu cầu các chỉ số và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ sốtrong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáodục thường xuyên ban hành theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11năm 2012 của Bộ trưởng BộGiáo dục vàĐào tạo. Cụ thể như sau:

PhầnI

HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Trong kiểm địnhchất lượng giáo dục, minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, băng, đĩahình, hiện vật đã và đang có của cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu của các chỉsố trong từng tiêu chí. Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phântích, giải thích từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo tự đánhgiá.

2. Minh chứngđược thu thập từ các nguồn: Hồ sơ lưu trữ của cơ sở giáo dục, các cơ quan cóliên quan, khảo sát, điều tra, phỏng vấn và quan sát các hoạt động giáo dục củatrung tâm. Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràngvà bảo đảm tính chính xác.

3. Minh chứng đã thu thập cần được xử lý, phân tíchtrước khi dùng làm căn cứ hoặc minh hoạ cho các nhận định, kết luận trong báocáo tự đánh giá. Cần lựa chọn và sắp xếp minh chứng phù hợp với yêu cầucủa từng chỉ số. Minh chứng phù hợp được sử dụng trong mục mô tả hiện trạng củabáo cáo tự đánh giá.

4. Mỗi minh chứng chỉ cần một bản (kể cả những minh chứng được dùng chonhiều chỉ số, tiêu chí và tiêu chuẩn), không nhân thêm bản để tránh lãng phí.Trong trường hợp có nhiều minh chứng thì chỉ cần một bản có giá trị pháp lý caonhất và phù hợp nhất. Minh chứng bằng hiện vật thì có thể lập bảng thống kê, môtả thông số và vị trí đặt hiện vật. Không “phục chế” minh chứng.

5. Minhchứng để trong các hộp (cặp) theo thứ tự mã hóa để thuận tiện cho việc tra cứu.Minh chứng hết giá trị được thay thế bằng minh chứng đang còn hiệu lực và phù hợp.Minh chứng thay thế được ghi ký hiệu của minh chứng bị thay thế và ghi rõ ngày,tháng, năm thay thế.

6. Trong vănbản này, mục Gợi ý các minh chứng chỉ có tính chất tham khảo.Có thể lựa chọn một hoặc một vài minh chứng được gợi ý, không nhất thiết phải sửdụng tất cả.

7. Khi triểnkhai việc thu thập, xử lý, phân tích minh chứng, các trung tâm cần lưu ý nghiêncứu kỹ Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc hướngdẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thườngxuyên của BộGiáo dục và Đào tạo để tránh hiểuvà vận dụng máy móc, cứng nhắc.

PhầnII

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦACHỈ SỐ VÀ GỢI Ý MINH CHỨNG

I.TIÊU CHUẨN 1: CÔNG TÁC QUẢN LÝ

1.Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm

a) Chiến lượcphát triển xác định được mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể và giải pháp thựchiện.

Yêu cầu củachỉ số:

Chiến lượcphát triển của trung tâm:

- Xác định đượcmục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể;

- Có giảipháp thực hiện.

Gợi ý cácminh chứng:

- Văn bản chiếnlược phát triển được phê duyệt;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Chiến lượcphát triển phù hợp với các nguồn lực của trung tâm, với định hướng phát triểnkinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốtđời của mọi tầng lớp nhân dân.

Yêu cầu củachỉ số:

Chiến lượcphát triển phù hợp với:

-Cácnguồn lực của trung tâm;

- Định hướngphát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá về nguồn lực, nhân lực, tài chính và cơ sở vậtchất;

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp hoặc địnhhướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành;

- Phiếu khảosát, điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

- Tổng hợp kếtquả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Chiến lượcphát triển được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và được công bố công khai dướihình thức niêm yết tại trung tâm, đăng tải trên các phương tiện thông tin đạichúng tại địa phương và trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc website củatrung tâm (nếu có).

Yêu cầu củachỉ số:

- Chiến lượcphát triển được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;

- Được công bốcông khai.

Gợi ý cácminh chứng:

- Văn bản chiếnlược phát triển được phê duyệt;

- Các tư liệuchứng minh chiến lược phát triển của trung tâm được niêm yết tại trung tâm, đượcđưa tin trên đài phát thanh, truyền hình;

- Đường dẫntruy cập vào website của Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc website của trung tâm cóđăng tải nội dung chiến lược phát triển.

2.Thực hiện công tác điều tra nhu cầu học tập của xã hội để xây dựng kế hoạch hoạtđộng

a) Tổ chức điềutra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

Yêu cầu củachỉ số:

Hằng năm,trung tâm thực hiện điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch tổchức, điều tra;

- Phiếu khảosát nhu cầu học tập;

- Tổng hợp kếtquả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung về tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dântrên địa bàn;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Sử dụng kếtquả điều tra để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của ngườidân.

Yêu cầu củachỉ số:

Sử dụng kếtquả điều tra để xây dựng kế hoạch hoạt động.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch hoạtđộng và kế hoạch điều chỉnh, bổ sung các hoạt động của trung tâm (nếu có);

- Tổng hợp kếtquả điều tra, khảo sát nhu cầu học tập của người dân;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Chủ độngtham gia xây dựng phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hộihọc tập.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâm chủđộng tham gia xây dựng phong trào:

- Học thườngxuyên;

- Học suốt đời;

- Xây dựng xãhội học tập.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá trung tâm chủ động tham gia xâydựng phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

- Kế hoạchnăm học;

- Hình ảnh (nếucó);

- Kết quả thựchiện qua xây dựng các phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xãhội học tập;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

3.Thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Xây dựng kếhoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâm xâydựng được kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch hoạtđộng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học của trung tâm;

- Sổ kế hoạchvà chương trình hành động;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Có các biệnpháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động; thực hiệnquản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạt động;

- Thực hiệnquản lý chuyên môn;

- Thực hiệnkiểm tra nội bộ.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sổ nghị quyếtcủa trung tâm;

- Biên bản họp các đơn vịtrực thuộc trung tâm;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá công tác chỉ đạo, kiểm tra,đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động;

- Kế hoạchkiểm tra nội bộ;

- Văn bảnghi kết quả kiểm tra nội bộ;

- Bảng thốngkê kết quả xếp loại sau kiểm tra;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Quản lý hồsơ, sổ sách theo quy định và theo Luật Lưu trữ.

Yêu cầu củachỉ số:

Quản lý hồsơ, sổ sách theo quy định và theo Luật Lưu trữ.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh mục hệthống hồ sơ, sổ sách của trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, vănbản;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

4.Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên theo quy định của pháp luật,theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm

a) Có kế hoạchxây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng, đề bạt,bổ nhiệm theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có kế hoạchxây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Thực hiệnviệc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm theo quy định.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch thựchiện nhiệm vụ năm học trong đó có nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên,nhân viên;

- Hồ sơ tuyểndụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Thựchiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý họcviên.

Yêu cầu củachỉ số:

Thực hiện đầyđủ nhiệm vụ:

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

- Quản lý họcviên.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danhsách cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm;

- Sổ kiểmtra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Sổ kế hoạchgiảng dạy;

- Sổ gọitên và ghi điểm;

- Sổ ghi đầubài;

- Sổ đăngbộ;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụquản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý học viên;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Huy động tốiđa đội ngũ giáo viên sẵn có của địa phương và những người có kinh nghiệm, tâmhuyết tham gia giảng dạy các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhậtkiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ.

Yêu cầu củachỉ số:

Huy động tốiđa:

- Đội ngũgiáo viên sẵn có của địa phương;

- Những người có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia giảng dạy.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danhsách cán bộ, giáo viên của trung tâm;

- Danhsách (hoặc hợp đồng) giáo viên thỉnh giảng tại trung tâm;

- Danhsách (hoặc hợp đồng) những người được mời giảng dạy tại trung tâm;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc huy động người tham gia giảng dạy tạitrung tâm;

- Các minhchứng khác (nếu có).

5.Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của Nhà nước

a) Có hệ thốngvăn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản liên quan và quy chế chi tiêu nộibộ theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có hệ thốngvăn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản liên quan;

- Có quy chếchi tiêu nội bộ.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các vănbản hiện hành về quản lý tài chính, tài sản có liên quan;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc quản lý tài chính,tài sản;

- Quy chếchi tiêu nội bộ;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Lập dựtoán, thực hiện thu, chi, quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theoquy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Lập dự toán,thực hiện thu, chi, quyết toán;

- Thực hiệnbáocáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định.

Gợi ý cácminh chứng:

- Dự toán kinh phí hằng năm của trung tâm;

- Báo cáothu, chi, quyết toán, thống kê, tài chính, tài sản hằng năm;

- Biên bản kiểmkê tài sản hằng năm;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Quản lý,lưu trữ hồ sơ, chứng từ; thực hiện công khai tài chính và kiểm tra tàichính theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Quản lý, lưutrữ hồ sơ, chứng từ đúng theo luật lưu trữ;

- Thực hiệncông khai tài chính;

- Thực hiệnkiểmtra tài chính.

Gợi ý cácminh chứng:

- Cácbáo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá về quản lý tài chính, tài sản và lưutrữ hồ sơ, chứng từ hằng năm;

- Sổ quảnlý tài sản, tài chính;

- Hồ sơ, chứng từ thu chi;

- Biên bản hội nghị cán bộ, viên chức có nội dung công khai tài chính;

- Biên bản của thanh tra nhân dân có nội dung kiểm tra công khai tàichính;

- Báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra về tài chính của cấp có thẩmquyền;

- Các minhchứng khác (nếu có).

6.Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định củachính quyền địa phương và của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện cácphong trào thi đua

a) Thực hiệncác chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đếngiáo dục thường xuyên; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương; sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lýgiáo dục cấp trên.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

- Chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương;

- Chấp hành sựchỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục cấptrên.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý củacác cấp;

- Các báocáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý có nội dung đánhgiá việc chấp hành của trung tâm;

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về sự chấp hành tốt của trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Tổ chức,duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

Yêu cầu củachỉ số:

Tổ chức, duytrì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạchthực hiện nhiệm vụ năm học;

- Báo cáođánh giá việc tổchứcthực hiện và duy trì phongtrào thi đua;

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện tốt cácphong trào thi đua của trung tâm;

- Sổ thiđua;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Thực hiệnchế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các cơ quan chức năngcó thẩm quyền.

Yêu cầu củachỉ số:

Thực hiệnchế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các cơ quan chức năngcó thẩm quyền.

Gợi ý cácminh chứng:

-Các báo cáo định kỳ, đột xuất của trung tâm khi cơ quan chức năng có thẩmquyền yêu cầu;

- Sổ ghi côngvăn đi;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan chứcnăng có thẩm quyền;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

7.Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhânviên; phòng chống bạo lực, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội

a) Có phươngán đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh,ngộ độc thực phẩm; phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trongtrung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâm cócác phương án:

- Đảm bảo anninh trật tự, phòng chống tai nạn, thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, ngộ độc thựcphẩm;

- Phòng tránhcác hiểm họa thiên tai;

- Phòng tránhcác tệ nạn xã hội.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các phươngán của trung tâm về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích,cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thựcphẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá về các phương án đảm bảo an ninh trật tự,phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai,phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Đảm bảo antoàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Yêu cầu củachỉ số:

Đảm bảo antoàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học viên và cho cánbộ, giáo viên, nhân viên của trung tâm;

- Văn bản phốihợp với cơ quan công an về thực hiện phương án bảo đảm an ninh của trung tâm;

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thànhtích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Không cóhiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong trung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Không có hiệntượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong trung tâm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung khẳng định không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới,bạo lực;

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thànhtích bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

II. TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀHỌC VIÊN

1.Cán bộ quản lý

a) Giám đốc, phó giám đốc trung tâm đạt các yêu cầu theo Chuẩn giám đốctrung tâm, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

Yêu cầu của chỉ số:

Giám đốc, phógiám đốc trung tâm đạt các yêu cầu theo:

- Điều 4, 5và 6 Chương II Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thườngxuyên (sau đây gọi tắt là Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT );

- Khoản 2 Điều13 và Khoản 1 Điều 14 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củatrung tâm giáo dục thường xuyên(sau đây gọitắt là Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT).

Gợi ý cácminh chứng:

- Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của giám đốc, phó giám đốc trungtâm;

- Các loạivăn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh theo quy định;

- Hồ sơ xếploại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Hằng năm,giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốctrung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Hằng năm,giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốctrung tâm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Phiếu giámđốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên(theo mẫu Phụ lục IV của Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT );

- Phiếu đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hằng năm của giám đốc vàphó giám đốc trung tâm;

- Hồ sơ xếploại chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền đối với giám đốc, phó giám đốc trung tâm;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Có đủ cánbộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động củatrung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều12 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT .

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh sáchcán bộ quản lý cấp phòng (tổ) của trung tâm hằng năm;

- Quyết địnhbổ nhiệm các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó;

- Quyết địnhthành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

2.Giáo viên

a) Có số lượnggiáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học; số lượng giáo viên thỉnh giảngđáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có số lượnggiáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học;

- Số lượnggiáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạocủa trung tâm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh sáchgiáo viên cơ hữu và thỉnh giảng hằng năm của trung tâm;

- Bảng phâncông giảng dạy, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng hằng năm;

- Các báo cáocó nội dung về giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạtđộng giáo dục và đào tạo của trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Giáo viêngiảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ củahệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn tương ứng với từng cấp học của giáo dụcchính quy; giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy vănbằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn theo quy định tạiĐiều 25 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ;

- Giáo viên dạycác chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Gợi ý cácminh chứng:

- Hồ sơ cán bộ,viên chức của giáo viên;

- Sổ kiểmtra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Thực hiệnnghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyênđề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo,có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực; sử dụng công nghệ thông tintrong các hoạt động chuyên môn.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thực hiệnnghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyênđề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Vận dụngsáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực;

- Sử dụngcông nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch tựbồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên;

- Danh sánhgiáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề vàtự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Sáng kiếnkinh nghiệm của giáo viên đã được cơ quan có thẩm quyền xếp loại đạt từ khá trởlên;

- Danh sáchgiáo viên đăng ký dạy bằng giáo án có ứng dụng công nghệ thông tin;

- Bản tổng hợpcác tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin trong các đợt hội giảng các cấp;

- Sổ kiểmtra, đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;

- Sổ bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ;

- Sổ dự giờ;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

3.Nhân viên

a) Có số lượngphù hợp với quy mô của trung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Số lượng nhânviên phù hợp với quy mô của trung tâm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh sáchnhân viên của trung tâm;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung về thực trạng nhânviên;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Nhân viênkế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khácđược bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Yêu cầu củachỉ số:

- Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn;

- Các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Hồ sơ côngchức, viên chức của các nhân viên;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung về thực trạng nhânviên;

- Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảmnhiệm của nhân viên;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Thực hiệnđầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu củachỉ số:

Thực hiện đầyđủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụđược giao của nhân viên;

- Sổ thi đua;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

4.Học viên

a) Được phổ biến đầy đủ về mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu cầukiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; cácquy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Yêu cầu củachỉ số:

Học viên đượcphổ biến đầy đủ về:

- Mục tiêu,chương trình giáo dục, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nộiquy, quy định của trung tâm;

- Các quy địnhcủa pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc phổ biến về mục tiêu, chương trình giáodục, yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định củatrung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảngvà Nhà nước đến học viên;

- Nội quy củatrung tâm đối với học viên;

- Kế hoạch và chương trình tổ chức ngoại khóa cho học viên;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Được cung ứngcác dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việclàm; được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải tríngoại khóa, hoạt động đoàn thể.

Yêu cầu củachỉ số:

Học viên đượccung ứng các dịch vụ:

- Sinh hoạt,tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Được tạo điềukiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt độngđoàn thể.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên đã được cung ứng các dịch vụsinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Danh sách họcviên đã được hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm;

- Hình ảnh,tư liệu về các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoànthể của học viên;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Thực hiệnđầy đủ nhiệm vụ của học viên và quy định về các hành vi học viên không đượclàm.

Yêu cầu củachỉ số:

Thực hiện đầyđủ:

- Các nhiệm vụcủa học viên theo quy định tại Điều 30 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ;

- Các hành vihọc viên không được làm theo quy định tại Điều 33 Quyết định số01/2007/QĐ-BGDĐT .

Gợi ý cácminh chứng:

- Kết quảđánh giá xếp loại hằng năm về hạnh kiểm của học viên các lớp;

- Sổ giáoviên chủ nhiệm lớp;

- Sổ gọi tênvà ghi điểm;

- Danh sách đềnghị khen thưởng hoặc kỷ luật học viên trong mỗi học kỳ và cuối mỗi năm học;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc học viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ vàquy định về các hành vi không được làm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

5.Cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật

a) Đ­ược đảmbảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu củachỉ số:

Cán bộ, giáoviên, nhân viên đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

Gợi ý cácminh chứng:

-Cácbáo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc đảm bảo các điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Được đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp vàcác chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quyđịnh;

Yêu cầu củachỉ số:

Cán bộ,giáo viên, nhân viên được:

- Đào tạo, bồidưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Hưởnglương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ theo quy định.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh sáchcán bộ, giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyênmôn, nghiệp vụ hằng năm;

- Quy chế chitiêu nội bộ của trung tâm;

- Các chứng từcó nội dung thanh toán lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viênkhi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Được bảo vệnhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy địnhcủa pháp luật.

Yêu cầu củachỉ số:

Cán bộ,giáo viên, nhân viên được:

- Bảo vệnhân phẩm, danh dự;

- H­ưởng mọiquyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc cán bộ, giáoviên được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật;

- Các minhchứng khác (nếu có).

Ghi chú:

Khi mô tả tiêu chí này, cần tham khảo thêm Điều 24 Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT .

III.TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

1.Cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhiệm vụ của trung tâm

a) Có khuônviên, tường rào bao quanh, biển tên của trung tâm.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâm cócó khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Có phònglàm việc của giám đốc, các phó giám đốc, phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ,văn thư, phòng họp hội đồng, phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có phònglàm việc của giám đốc, các phó giám đốc;

- Có phònglàm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư;

- Có phòng họphội đồng;

- Có phònglàm việc của các phòng (tổ) chuyên môn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báocáo của trung tâm có nội dung thống kê các phòng làm việc;

- Biên bản kiểmkê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Có thư việnđáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhânviên và học viên; phòng bảo vệ; nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên vànhà để xe cho học viên.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thư viện đáp ứngđược nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và họcviên;

- Có phòng bảovệ, nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.

Gợi ý cácminh chứng:

- Nội quythư viện;

- Danh mụcsách báo, tài liệu tham khảo;

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Biên bảnkiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

2.Phòng học đảm bảo yêu cầu theo quy định

a) Phòng họcđảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn, có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và họctập.

Yêu cầu củachỉ số:

- Phòng học đảmbảo về diện tích, ánh sáng, an toàn;

- Có đủ thiếtbị phục vụ giảng dạy và học tập.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng học tập;

- Biên bảnkiểm kê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Phòng họctin học, ngoại ngữ được nối mạng internet.

Yêu cầu củachỉ số:

Phòng học tinhọc, ngoại ngữ được nối mạng internet.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung phòng tin học, ngoại ngữ được kết nối internet đápứng yêu cầu công tác quản lý và các hoạt động giáo dục;

- Hợp đồng,hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;

- Sổ quản lýtài sản, tài chính;

- Biên bản kiểmkê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

c) Phòng thínghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạynghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

Yêu cầu củachỉ số:

Phòng thínghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạynghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề của trungtâm;

- Biên bản kiểmkê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Sổ quản lý tài sản, tài chính;

- Các minhchứng khác (nếu có).

3.Các công trình phục vụ sinh hoạt

a) Có phòng ytế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trường học và tủ thuốc với các loạithuốc thiết yếu đảm bảo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có phòng ytế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trung tâm;

- Có tủ thuốcvới các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh mụcthiết bị y tế của trung tâm;

- Danh mụccác loại thuốc và sổ cấp phát thuốc;

- Biên bản kiểmkê cơ sở vật chất từng năm học của trung tâm;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

b) Có nguồnnước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên vàhọc viên, hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có nguồn nướcsạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và họcviên;

- Có hệ thốngcung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Chứng nhậncó nguồn nước sạch của ngành y tế;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Có phòngnghỉ cho giáo viên, khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và họcviên, riêng đối với nam và nữ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Có phòng nghỉcho giáo viên;

- Có khu vệ sinhriêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ đảm bảo vệsinh môi trường.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sơ đồ tổngthể hoặc từng khu của trung tâm;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các báocáo của trung tâm có nội dung thống kê khối phòng nghỉ, khu vệ sinh đáp ứng đượcyêu cầu của giáo viên, nhân viên và học viên;

- Các minhchứng khác (nếu có).

4.Khai thác, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương để mở rộng hoạt độnggiáo dục của trung tâm

a) Khai thác,tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông,nhà văn hóa, hội trường của địa phương.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâmkhai thác, tận dụng tối đa tại địa phương:

- Phòng học củacác trường trung học cơ sở;

- Phòng học củatrung học phổ thông;

- Nhà văn hóavà hội trường.

Gợi ý cácminh chứng:

- Hợp đồngthuê hoặc cho thuê địa điểm mở lớp, đặt lớp;

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, tận dụng tốiđa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa,hội trường của địa phương;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Khai thác,sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinhdoanh tại địa phương.

Yêu cầu củachỉ số:

Trung tâmkhai thác, sửdụng tạiđịa phương:

- Các nhà xưởng;

- Phòng thựchành, phòng thí nghiệm;

- Cơ sở sảnxuất, kinh doanh.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc khai thác, sử dụng cácnhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địaphương;

- Hợp đồngthuê nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Liên kết vớihệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sởgiáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu,học tập của cán bộ, giáo viên và học viên.

Yêu cầu củachỉ số:

Liên kết vớihệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sởgiáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghềnghiệp, cơ sở giáo dục đại học;

- Hợp đồng(hoặc thỏa thuận) sử dụng thư viện của địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp,cơ sở giáo dục đại học;

- Các minhchứng khác (nếu có).

IV.TIÊU CHUẨN 4: CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

1.Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệmvụ chính trị

a) Tuyên truyền,nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựngxã hội học tập.

Yêu cầu củachỉ số:

Tuyên truyền,nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựngxã hội học tập.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báocáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tuyên truyền, nâng caonhận thức của nhân dân về lợi ích trong việc học tập suốt đời;

- Các hình thứctuyên truyền đã sử dụng;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Huy độngnguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục; khôngngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Yêu cầu củachỉ số:

- Huy độngnguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục;

- Khôngngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc huy động các nguồn lực tự nguyện của tổchức, cá nhân;

- Danh sách các tổ chức, cá nhân, ủng hộ nguồn lực cho trung tâm;

- Sổ quảnlý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Tổ chứccác chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời củanhân dân trên địa bàn.

Yêu cầu củachỉ số:

Tổ chức cácchương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhândân trên địa bàn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tổ chức các chương trình giáo dục thườngxuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn;

- Thống kê các chương trình giáo dục thường xuyên đã thực hiện hằng năm;

- Các minh chứng khác (nếu có).

2.Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng vàphát triển trung tâm

a) Có cáchình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môitrường giáo dục lành mạnh.

Yêu cầu củachỉ số:

Có các hìnhthức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trườnggiáo dục lành mạnh.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báocáo của trung tâm có nội dung về hình thức phối hợp với tổ chức đoàn thể, cánhân;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Huy độngvà sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức,cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học;khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Yêu cầu củachỉ số:

Huy động và sửdụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện theo quy định của các tổ chức, cá nhânđể:

- Xây dựng cơ sởvật chất;

- Tăng thêmphương tiện, thiết bị dạy học;

- Khen thưởnghọc viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo củatrung tâm có nội dung đánh giá về việc huy động các nguồn lựctự nguyện của tổ chức, cá nhân;

- Danh sách tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí;

- Sổ quảnlý tài sản, tài chính;

- Sổ sách, chứng từ tài chính;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Thực hiệntốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợicho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập,góp phần xây dựng xã hội học tập.

Yêu cầu củachỉ số:

Thực hiện tốtcác chương trình phối hợp hoạt động nhằm:

- Hỗ trợ, tạođiều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế đượctham gia học tập;

- Góp phầnxây dựng xã hội học tập.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện các chương trình phối hợp hoạtđộng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thànhphần kinh tế được tham gia học tập; góp phần xây dựng xã hội học tập;

- Văn bản vềviệc phối hợp hoạt động giữa trung tâm với các tổ chức đoàn thể;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

3.Thực hiện hiệu quả việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanhnghiệp

a) Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu,học liệu phục vụ công tác đào tạo.

Yêu cầu củachỉ số:

Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu,học liệu phục vụ công tác đào tạo.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo củatrung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các banngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, họcliệu phục vụ công tác đào tạo;

- Hợp đồngbiên soạn chương trình, tài liệu, học liệu;

- Chứng từthanh toán (nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để huy động người theo học các chươngtrình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giaocông nghệ.

Yêu cầu củachỉ số:

Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để:

- Huy độngngười theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học;

- Cập nhật kiếnthức, kỹ năng;

- Chuyển giaocông nghệ.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo củatrung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các banngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, huy động người theo họccác chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyểngiao công nghệ;

- Hợp đồng(hoặc thỏa thuận) mở lớp đào tạo, bồi dưỡng;

- Hợp đồngchuyển giao công nghệ;

- Các vănbản liên quan đến việc mở các lớp học chuyển đổi nghề, áp dụng hoặc phổ biếncông nghệ;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho họcviên.

Yêu cầu củachỉ số:

Liên kết vớicác ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho họcviên.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo củatrung tâm có nội dung đánh giá việc liên kết với các banngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên;

- Danhsách học viên đã được hỗ trợ, tìm việc làm;

- Các minhchứng khác (nếu có).

V.TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

1.Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệthống giáo dục quốc dân

a) Có kế hoạchhoạt động chuyên môn chi tiết cho từng năm học, học kỳ, tháng, tuần.

Yêu cầu củachỉ số:

Có kế hoạchhoạt động chuyên môn chi tiết cho từng năm học, học kỳ, tháng, tuần.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch hoạtđộng chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

- Các vănbản điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, họckỳ, tháng, tuần;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Thực hiệnkế hoạch thời gian năm học, khóa học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thực hiện kếhoạch thời gian năm học, khóa học;

- Thực hiện kếhoạch giảng dạy và học tập.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch,thời gian năm học, khóa học;

- Sổ kế hoạch và chương trình hoạt động;

- Sổ kế hoạch giảng dạy;

- Hợp đồng liên kết đào tạo;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Hằngtháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Yêu cầu củachỉ số:

Hằng tháng,rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sổ nghị quyếtcủa trung tâm có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thời giannăm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch thờigian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

2.Xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

a) Chủ độngxây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đờisống xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Yêu cầu củachỉ số:

Chủ động xâydựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sốngxã hội đáp ứng:

- Nhu cầu đadạng của mọi tầng lớp nhân dân;

- Yêu cầuphát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc xây dựng nộidung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hộiđáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Các chươngtrình bồi dưỡng ngắn hạn của trung tâm;

- Phiếu khảosát và tổng hợp nhu cầu học tập hằng năm;

- Hợp đồng liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức,kỹ năng, chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và cácphương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Yêu cầu củachỉ số:

Các chươngtrình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyểngiao công nghệ được:

- Thực hiện theothời gian linh hoạt;

- Phương thứctổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá các chươngtrình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyểngiao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chứcdạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học;

- Đánh giácủa các tổ chức, cá nhân (phiếu hỏi ý kiến, thư góp ý,…) về các chươngtrình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyểngiao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chứcdạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Thực hiệncác chương trình đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp củacác chương trình để điều chỉnh cho phù hợp.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thực hiện cácchương trình đã được phê duyệt;

- Định kỳ ràsoát, đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình để điều chỉnh cho phù hợp.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện các chương trình và việc địnhkỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chư ơng trình;

- Biên bảncác cuộc họp của trung tâm để rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chươngtrình;

- Biên bảncác cuộc kiểm tra, đánh giá mức dộ phù hợp các các cấp quản lý về mức độ phù hợpcủa các chương trình;

- Các minhchứng khác (nếu có).

3.Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục

a) Dành thờigian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp.

Yêu cầu củachỉ số:

Dành thờigian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việcdànhthời gian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao;

- Kế hoạchvà kết quả của các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Xây dựng kếhoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quêhương đất nước, kỹ năng sống cho học viên với các hình thức đa dạng và phù hợp.

Yêu cầu củachỉ số:

- Xây dựng kếhoạch,thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tìnhyêu quê hương đất nước, kỹ năng sống cho học viên;

- Hình thức tổ chức đa dạng và phù hợp.

Gợi ý cácminh chứng:

- Sổ kế hoạchvà chương trình hoạt động;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quêhương đất nước, kỹ năng sống cho học viên;

- Hình ảnh(nếu có);

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Đăng ký vàđược cơ quan có thẩm quyền phân công chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng;chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Namanh hùng ở địa phương.

Yêu cầu củachỉ số:

- Đăng ký và đượccơ quan có thẩm quyền phân công chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng;

- Chăm sócthương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ởđịa phương.

Gợi ý cácminh chứng:

- Kế hoạch thựchiện chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đìnhthương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địaphương;

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện chăm sóc di tích lịch sử,cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đìnhcó công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Hình ảnh (nếucó);

- Các hình thứckhen thưởng của cơ quan có thẩm quyền về thànhtích của trung tâm thực hiện tốt chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng,công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công vớinước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

4.Đảm bảo các yêu cầu khi liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáodục đại học để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn bằng của hệthống giáo dục quốc dân

a) Đảm bảocác yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu củatừng ngành liên kết đào tạo.

Yêu cầu củachỉ số:

- Cơ sở vật chất,thiết bị đảmbảo yêu cầu;

- Cán bộ quản lýđảmbảo yêu cầu.

Gợi ý cácminh chứng:

- Danh mụccác trang thiết bị của trung tâm;

- Hồ sơcán bộ, công chức, viên chức của cán bộ quản lý trung tâm;

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việcđảmbảo yêu cầu khi liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đạihọc để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn bằng;

- Hợp đồngký kết (hoặc thỏa thuận) giữa trung tâm với các cơ sở liên kết đào tạo;

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Quản lýgiáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Yêu cầu củachỉ số:

Quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đàotạo.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việcquản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảochất lượng đào tạo;

- Sổ ghi đầubài;

- Sổ dự giờ;

- Sổ giáoviên chủ nhiệm lớp;

- Sổ kế hoạchgiảng dạy;

- Sổ gọitên và ghi điểm;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Thực hiệntrách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo với các cơquan có thẩm quyền về việc liên kết đào tạo.

Yêu cầu củachỉ số:

- Thực hiện tráchnhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo;

- Thực hiện chếđộ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về việc liên kết đào tạo.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá việc thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo;

- Các báo cáo của trung tâm với cơ quan có thẩm quyền vềliên kết đào tạo;

- Hợp đồngliên kết đào tạo;

- Thanh lýhợp đồng giữa trung tâm với các cơ sở liên kết đào tạo;

- Đánh giácủa các đơn vị, cá nhân về việc thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kếtđào tạo;

- Các minhchứng khác (nếu có).

5.Kết quả giáo dục và hiệu quả giáo dục

a) Kết quả xếploại học lực, hạnh kiểm của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dụctiếp tục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơsở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mụctiêu giáo dục.

Yêu cầu củachỉ số:

Kết quả xếploại của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khibiết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chươngtrình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục về:

- Học lực;

- Hạnh kiểm.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung về kết quả xếp loạihọc lực, hạnh kiểm của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếptục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở vàchương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

- Sổ gọitên và ghi điểm;

- Học bạ(đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông);

- Các minhchứng khác (nếu có).

b) Học viên họccác chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹnăng, chuyển giao công nghệ có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Yêu cầu củachỉ số:

Học viên họccác chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học có khảnăng vậndụng kiến thức vào thực tiễn.

Gợi ý các minhchứng:

- Các báo cáo của trung tâm có nội dung đánh giá học viên họccác chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹnăng, chuyển giao công nghệ có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

- Các minhchứng khác (nếu có).

c) Học viênhoàn thành các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiếnthức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ góp phần đáp ứng được yêu cầu phát triểnkinh tế xã hội của địa phương.

Yêu cầu củachỉ số:

Học viên hoànthành các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học cập nhật kiến thức,kỹ năng, chuyển giao công nghệ góp phần đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tếxã hội của địa phương.

Gợi ý cácminh chứng:

- Các báo cáocủa trung tâm có nội dung đánh giá về việc học viên đáp ứng được yêu cầu pháttriển kinh tế xã hội của địa phương;

- Danh sách họcviên hoàn thành chương trình;

- Ý kiến đánhgiá của các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp về khả năng của học viên đãhoàn thành chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiếnthức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;

- Các minh chứngkhác (nếu có).

Trên đây làyêu cầu và gợi ý tìm minh chứng cho các chỉ số trong tiêu chí của các tiêu chuẩnđánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo. Các cơ quan quản lý cần hướng dẫn các trung tâm giáo dục thườngxuyên sử dụng văn bản này để tham khảo, tránh áp dụng máy móc.

Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Cục Khảo thí và Kiểm định chấtlượng giáo dục (Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thườngxuyên) theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; điệnthoại: 04.38683361, fax: 04.38684995, e mail: phongkdclgdpt@moet.edu.vn để được giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Thành Hưng