BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 430/TCHQ-GSQL
V/v: cửa khẩu nhập khẩu gỗ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Công Thương

Trả lời công văn số 9095/BCT-XNK ngày 24/09/2008 của Bộ CôngThương đề nghị cung cấp thông tin về các cửa khẩu có khả năng làm thủ tục thôngquan đối với mặt hàng gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Campuchia, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Đối với cửa khẩu biên giới đất liền:

- Tổng cục Hải quan cung cấp bảng thống kê hệ thống các cửakhẩu quốc tế, chính, phụ và lối mở theo quản lý của các Cục Hải quan tỉnh: GiaLai – Kon Tum, Tây Ninh, Đắk Lắk, Bình Phước, Long An, Đồng Tháp, An Giang vàKiên Giang. Đề nghị quý Bộ nghiên cứu các quy định đối với mặt hàng gỗ nguyênliệu nhập khẩu từ Campuchia, công văn số 1857/VPCP-KTTH ngày 06/04/2007 của Vănphòng Chính phủ, công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 28/08/2008 của Thủ tướng Chínhphủ đối chiếu bảng thống kê này để làm cơ sở xem xét, giải quyết cho doanhnghiệp.

2. Đối với cảng biển quốc tế:

- Đề nghị quý Bộ căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 60Luật Hàng hải Việt Nam; Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủtướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam để làm cơ sởxem xét, giải quyết cho doanh nghiệp.

(Gửi kèm các bảng thống kê hệ thống cửa khẩu của Cục Hảiquan tỉnh Gia Lai – Kon Tum công văn số 604/CHQGLKT-NV Tây Ninh công văn số 1450/HQTN-NV Đắk Lắk công văn số 756/CHQĐL-NV Bình Phước công văn số 1061/HQBP-NV Long An công văn số 1310/HQLA-NV Đồng Tháp công văn số 2464/HQĐT-NV An Giang và Kiên Giang công văn số 1203/HQKG-NV ).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh