BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/TCT-CNTT
V/v Bổ sung thêm đường truyền Internet tại Văn phòng Cục Thuế Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4111/CT-TH ngày 17/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc bổ sung thêmđường truyền Internet tại Văn phòng Cục Thuế. Về vấn đề này Tổng cục có ý kiếnnhư sau:

- Tổng cục đã giao Cục Thuế chủđộng thuê đường truyền Internet đáp ứng nhu cầu sử dụng tại Cục Thuế. Trongtrường hợp 01 đường truyền không đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, ổn địnhthì Cục Thuế có thể thuê thêm 01 đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ khác.Cục Thuế liên hệ với Cục CNTT - Tổng cục Thuế để cấu hình đưa đường truyền mớivào hoạt động.

- Tốc độ tối thiểu yêu cầu chođường truyền internet phải đạt 20Mbps, đảm bảo cho người sử dụng và khả năng triểnkhai dự phòng kết nối cho mạng WAN tới Tổng cục Thuế.

Tổng cục thông báo để Cục ThuếThanh Hóa biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường