THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----------

Số: 430/TTg-KTN

V/v: tiêu thụ lúa hàng hóa cho nông dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công thương; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Tổng công ty Lương thực miền Nam; - Tổng công ty Lương thực miền Bắc; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 về mua lúa hàng hóa, bảo đảm cho người trồng lúa có lãi ít nhất 30% so với giá thành sản xuất; giải quyết hài hòa lợi ích giữa người trồng lúa với tổ chức, cá nhân tiêu thụ lúa hàng hóa, nhất là việc tiêu thụ lúa hàng hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh lương thực của tỉnh và trên địa bàn tổ chức mua hết lúa hàng hóa cho nông dân theo giá được cấp có thẩm quyền công bố.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương ban hành quy định và hướng dẫn phương pháp xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa, để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa và công bố giá mua lúa hàng hóa trên địa bàn.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố giá mua lúa bảo đảm lãi ít nhất là 30% so với giá thành sản xuất ngay từ đầu vụ sản xuất để các tổ chức, cá nhân mua lúa hàng hóa cho người trồng lúa theo giá đã công bố; có trách nhiệm kiểm tra giám sát và xử lý việc thực hiện mua lúa theo giá đã công bố.

4. Bộ Công thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu lương thực xây dựng phương án liên kết, cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân (tiêu thụ, xay xát, chế biến lương thực trên địa bàn thường gọi là hàng xáo) trong việc mua lúa của nông dân theo giá đã công bố.

5. Hiệp hội Lương thực Việt Nam thống nhất với các thành viên Hiệp hội về số lượng và thời gian mua tạm trữ lúa hàng hóa; doanh nghiệp được Hiệp hội giao mua lúa tạm trữ tự chịu chi phí bảo quản, lãi suất trong thời gian tạm trữ; trường hợp có khó khăn về tài chính Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết./.

Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TKBT, TH; - Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Hoàng Trung Hải