THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 430/TTg-KTN
V/v tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích Hợp đồng Dầu khí Lô 16-1

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíViệt Nam (công văn số 862/DKVN-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2009); ý kiến của cácBộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1458/BKH-KTCN ngày 09 tháng 3 năm 2009),Công Thương (công văn số 2021/BCT-NL ngày 11 tháng 3 năm 2009) về việc tạm dừngnghĩa vụ hoàn trả diện tích Hợp đồng Dầu khí Lô 16-1, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

- Cho phép Công ty Điều hànhchung Hoàng Long được tạm dừng nghĩa vụ hoàn trả diện tích tại khu vực pháthiện dầu khí Voi Trắng đến ngày 30 tháng 6 năm 2009 và tại khu vực phát hiệndầu khí Tê Giác Đen đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 như đề nghị của Tập đoàn Dầukhí tại công văn nêu trên.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Namnghiêm túc rút kinh nghiệm việc không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 1002/TTg-KTN ngày 01 tháng 7 năm 2008 về tam dừngnghĩa vụ hoàn trả diện tích Hợp đồng Dầu khí lô 16-1 (quá hạn 7 tháng nhưngkhông báo cáo)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải