UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430 /UBND-KTN
V/v đính chính đơn giá tường xây Gạch bê tông trong QĐ 06/2008/QĐ-UBND .

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, Ban ngành trực thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã banhành Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 về Đơn giá bồi thường thiệthại nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Saukhi kiểm tra rà soát lại, Uỷ ban nhân dân tỉnh xin đính chính như sau:

* Tại Mục 10 Cổng, tường ràotrong Phần A- Đơn giá có ghi là:

- Xây gạch bê tông: 92 880 đ/m2”.

* Nay đính chính lại là: “ - Xây gạch bê tông: 152 000 đ/m2”.

Các nội dung khác tại Quyếtđịnh số 06/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 không thay đổi. Đề nghị các cơ quan, đơnvị sửa giúp, UBND tỉnh Lạng Sơn xin trân trọng cảm ơn./.

TL.CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Đức Hoan