VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 430/VPCP-KTTH
V/v tạm ứng vốn đối ứng Dự án đầu tư XD cảng Hải Phòng giai đoạn II

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8488/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2007, ý kiến của: Bộ Kế hoạch và Đầu tưtại văn bản số 69 BKH/KCHT&ĐT ngày 4 tháng 1 năm 2008, Bộ Tài chính tại vănbản số 17893/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2007 về việc đề nghị được bổ sung vốnđối ứng trong nước cho Dự án đầu tư xây dựng cảng Hải Phòng giai đoạn II, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nghiên túc rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch vốn 2008 của Dự án đầu tư xâydựng cảng Hải Phòng giai đoạn II.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính đềxuất, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2008 về việc bổ sung vốn đốiứng năm 2008 cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: QHQT, CN,ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc