BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4300/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng khuyến mại

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn fax số 144/HQKG-NV ngày 26 tháng 08 năm 2003 của Cục Hải quan Kiên Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách quản lý nhà nước đối với hàng khuyến mại xuất khẩu, nhập khẩu đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05 tháng 05 năm 1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và Hội chợ triển lãm thương mại và Thông tư số 17/001/TT-BTM ngày 12 tháng 07 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/1999/NĐ-CP về thủ tục hải quan thực hiện theo quy định Luật Hải quan, Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001, bộ hồ sơ hải quan trong đó có tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán hàng hoá đã được quy định cụ thể tại quy định kèm Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16 tháng 04 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Hải quan Kiên Giang nghiên cứu thực hiện đúng quy định tại các văn bản dẫn trên.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự