BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4300/TCT-CS
V/v thuế suất thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời côngvăn số 16929/CT-KTT2 ngày 16/09/2010 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về thuếsuất thuế TNDN áp dụng đôi với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trườngđô thị Hà Nội, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng các văn bản quy phạm phápluật như sau:

Tại điểm 3Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ vàĐiểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định: "Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đốivới phần thu nhập của doanh nghiệp có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường (sau đây gọi chunglà lĩnh vực xã hội hoá). Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hộihoá được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định."

Tại điểm 3 Điều20 Chương V Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và điểm5 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:"Doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa trước ngày 1/1/2009mà đang áp dụng mức thuế suất cao hơn mức 10% thì được chuyển sang áp dụng thuếsuất 10% đối với hoạt động này kể từ ngày 1/1/2009.".

Ngày20/08/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/08/2009 hướngdẫn về áp dụng chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hoá theo Luật thuếTNDN hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN(đính kèmbản phô tô).

Căn cứ cácquy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009, nếu thực tế hoạt động của Công ty TNHHmột thành viên Môi trường đô thị Hà Nội trong lĩnh vực vệ sinh môi trường (thugom, vận chuyển rác thải; xử lý rác thải; thu gom, vận chuyển chất thải rắnnguy hại (kể cả chất thải y tế); xử lý nước thải sinh hoạt tập trung) đáp ứng đủcác điều kiện tại Mục V Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn các cơ sởthực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường thuộc Danh mục loại hình, tiêu chíquy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hoá ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTG ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được chuyển sang ápdụng mức thuế suất 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hoá theo Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành.

Đề nghị CụcThuế căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC –BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai