VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4300/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép khai thác sa khoáng titan - zircon tại tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 2198/BTNMT-ĐCKS ngày 20 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấyphép khai thác sa khoáng titan-zircon tại tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc cấpgiấy phép khai thác sa khoáng titan-zircon tại khu vực Từ Hoa, Từ Thiện, xãPhước Hải, huyện Ninh Phước và xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác titan-zircon tại các khu vực nêutrên cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnchủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý hoạt động khai thác sakhoáng titan-zircon tại khu vực nêu trên theo quy định của pháp luật, đảm bảotiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên mặt, đặc biệt là nhàmáy điện hạt nhân trước năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC&KS ;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý