BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4301/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Phú AnThạnh.
(Địa chỉ: Số 606 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 111/PAT-LA10 ngày 28/9/2010 của Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 33 Nghị định 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực,địa bàn ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp.

- Điểm 19 mục A phụ lục I ban hànhkèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP

của Chính phủ quy định lĩnh vực đặcbiệt ưu đãi đầu tư như sau:

"19. Đầu tư xây dựng, kinhdoanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao, khu kinhtế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định.".

- Bộ Tài chính ban hành công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/3/2009 về thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt độngchuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX.

Theo công văn trình bày thì Công tyTNHH MTV Phú An Thạnh - Long An là chủ đần tư kinh doanh và phát triển hạ tầngKCN Phú An Thạnh tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án được UBNDtỉnh Long An giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn là 50 năm và Banquản lý các KCN tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 5022100087 ngày15/10/2008 chứng nhận Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An thực hiện đầu tư"Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc An Thạnh”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghịCông ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An căn cứ văn bản quy phạm pháp luật, côngvăn 4215/BTC-TCT nêu trên và thực tế hoạt động đầu tư, kinh doanh kết cấu hạtầng KCN để áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHHMTV Phú An Thạnh - Long An biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếpđể được hướng dẫn theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Vụ PC, CST –BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai