VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4301/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép thăm dò titan tại tỉnh Ninh Thuận theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06 tháng 9 năm 2010

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 1853/BTNMT-ĐCKS ngày 27 tháng 5 năm 2011) về việc cấp giấyphép thăm dò titan tại tỉnh Ninh Thuận theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 06tháng 9 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thăm dòquặng sa khoáng titan khu vực Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnhNinh Thuận và khu vực xã Phước Hải, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh NinhThuận như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép thăm dò cho doanh nghiệp theo quy địnhhiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC&KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý