VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4302/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép khai thác quặng sắt khu vực Nà Rụa, tỉnh Cao Bằng

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 2182/BTNMT-ĐCKS ngày 17 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấyphép khai thác quặng sắt khu vực Nà Rụa, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc khaithác quặng sắt khu vực: Khu vực quặng sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, thị xã CaoBằng.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếpnhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác quặng sắt tại khu vực nêu trêncho Công ty cổ phần gang thép Cao Bằng theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý