BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4303/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v tuyển sinh ĐH, CĐ trong các đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
-
Các trường đại học, cao đẳng;
-
Các sở giáo dục và đào tạo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển(ĐKXT) trong các đợt xét tuyển bổ sung; tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dânvà các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là cáctrường); tiếp theo Công văn số 4277/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/8/2015, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo (GDĐT) lưu ý các thí sinh, cácsở GDĐT và các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn chung: Điều chỉnh thời gian ĐKXT và thờigian công bố kết quả trúng tuyển đối với các đợt xét tuyển tiếp theo như sau:

a) Đợt 2: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 26/8 đến ngày 7/9/2015;Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9/2015.

b) Đợt 3: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2015;Công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9/2015.

c) Đợt 4: Các trường (ĐH và CĐ) chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thờigian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015 và công bố kết quả trúng tuyểntrước 19/10/2015. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10/2015.

Từ ngày 20/10/2015, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủđộng công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước20/11/2015. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21/11/2015.

2. Đối với thí sinh:

a) Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, tiếp thu các ý kiếnđóng góp, trong các đợt xét tuyển bổ sung, sau khi đã ĐKXT vào trường, thí sinhkhông được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trườngkhác.

b) Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXTvào một trường duy nhất; gửi Phiếu ĐKXT (theo mẫu 1) theo một trong các phươngthức sau:

- Nộp tại sở GDĐT hoặc trường THPT do sở GDĐT quy định.

- Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh.

- Nộp trực tiếp tại trường.

(ĐKXT qua đường bưu điện và nộp trực tiếp tại trường cần kèm theo bản photo Giấy chứng nhận kếtquả thi)

Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trườngkhác nhau trong mỗi đợt xét tuyển, theo phương thức trên.

c) Khi trúng tuyển, thí sinh mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi để làmthủ tục nhập học tại trường.

3. Đối với các sở GDĐT:

a) Trong thời gian quy định đối với mỗi đợt ĐKXT tại Mục 1 Công văn này,các sở GDĐT tổ chức tiếp nhận ĐKXT của thí sinh; chuyển dữ liệu ĐKXT của thísinh cho các trường ĐH, CĐ; cuối mỗi đợt xéttuyển gửi danh sách thí sinh (theo mẫu 2) về Bộ qua hộp thư [email protected];

b) Lưu giữ Phiếu ĐKXT của thí sinh.

4. Đối vi các trường ĐH, CĐ:

a) Nhanh chóng công bố trước ngày 25/8/2015: (i) danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1, (ii) số chỉ tiêu còn lại để xét tuyển các đợtbổ sung và điểm xét tuyển của từng ngành(nhóm ngành), các quy định đối với xét tuyển bổ sung.

b) Thông tin rộng rãi trên trang thông tin điện tử của trường cho thí sinh vàphụ huynh biết:

- Các nội dung theo Mục 1 và Mục 2 của Công văn này;

- Cập nhật đầy đủ thông tin ĐKXT theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2015.

c) Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả trúng tuyển trên trang thông tin điệntử của trường và gửi giấy báo trúng tuyểncho thí sinh.

d) Kết thúc mỗi đợt xét tuyển, gửi lên hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinhcủa Bộ GDĐT điểm trúng tuyển, danh sách thísinh trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH,CĐ thông báo rộng rãi và tổ chức thực hiện nghiêmtúc nội dung Công văn này./.

Thí sinh, các trường và sở GDĐT cần giải đáp những thông tinliên quan đến xéttuyển b sung có thể liên hệ với Bộ phận trựctuyển sinh năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email thi-ts@moet.edu.vn hoặc qua số điện thoại04.36231138 - 0436230816- 04.36231137 trong giờ hành chính của các ngày làm việc.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
-
Các Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, VP Bộ (để p/hợp);
-
Website Bộ GDĐT, Báo GDTĐ;
-
Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga