BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------

Số: 4303/TCHQ-GSQL

V/v: Cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế xe ôtô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 1510/HQHN-GSQL ngày 11/07/2012 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Đại sứ quán Đại Công quốc Luxembourg tại công hàm số 116/2012 ngày 07/08/2012, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Luxembourg (bản photocopy đóng dấu của Văn phòng) để xem xét cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế chiếc xe ôtô hiệu Nissan Pathfinder 4.0 SE T1 4WD AT màu trắng 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 2012 tại Hoa Kỳ cho Văn phòng Đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg tại Việt Nam, Lux - Development SA với điều kiện Văn phòng Đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg tại Việt Nam có văn bản cam kết trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép nhập khẩu chiếc xe ôtô hiệu Nissan Pathfinder nêu trên thì Văn phòng Đại diện Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg tại Việt Nam phải hoàn tất thủ tục chuyển giao một trong hai chiếc xe ôtô cũ đã được cấp giấy phép tạm nhập khẩu miễn thuế năm 2003 và năm 2008 mà hiện Văn phòng đang sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng đại diện cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg tại VN (đ/c: P.1402 Tòa nhà Pacific Place 83 Lý Thường Kiệt, HN) (thay trả lời công hàm đề ngày 16/07/2012);
- ĐSQ Đại Công quốc Lúcxămbua tại HN (thay trả lời công hàm số 116/2012);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh