BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------

Số: 4304/TCHQ-GSQL

V/v: Điều chỉnh định mức sau khi xuất khẩu đối với loại hình SXXK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 374/HQBP-NV và công văn số 498/HQBP-NV ngày 8/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bình Phước phản ánh vướng mắc về việc điều chỉnh định mức sau khi hàng hóa đã xuất khẩu đối với loại hình NSXXK của Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh và Công ty TNHH Dệt C&S. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Tech Seal – Dai Binh

Giao Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thực hiện kiểm tra sau thông quan tại doanh nghiệp đối với các tờ khai xuất khẩu xin điều chỉnh định mức, căn cứ kết quả kiểm tra để xử lý.

2. Đối với trường hợp của Công ty TNHH Dệt C&S

Khi nghiên cứu các hồ sơ xuất khẩu thì có một số tờ khai Công ty có khai quy cách trọng lượng vải xuất khẩu, cơ sở để xác định sản phẩm xuất khẩu sử dụng từ nguyên liệu nhập khẩu, định mức Công ty này điều chỉnh giảm, không có hao hụt.

Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty TNHH Dệt C&S, nếu căn cứ bộ hồ sơ xuất khẩu, hồ sơ nhập khẩu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xác định được hàng hóa xuất khẩu sử dụng nguyên liệu nhập khẩu đúng như nguyên liệu doanh nghiệp xin điều chỉnh, định mức điều chỉnh giảm thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 8 Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ) và chấp nhận định mức điều chỉnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh