VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 5 Lê Duẩn, Tp Hà Nội
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI có thư ngày 23 tháng 5 năm 2014 đề nghị Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc chấp thuận phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 5 Lê Duẩn, thành phố Hà Nội. Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần khẩn trương ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong nội đô lịch sử để làm cơ sở cho công tác quản lý đầu tư xây dựng đô thị; chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI hoàn thiện phương án điều chỉnh kiến trúc công trình số 5 Lê Duẩn, thành phố Hà Nội, phù hợp với quy hoạch và các quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan nêu trên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ