BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 621/HQHN-TTr ngày 7.3.2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc áp mã số HS đối với linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu để sản xuất lắp ráp xe ô tô của Công ty TNHH General Motors Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ các công văn số 13113/BTC-CST ngày 03/10/2011 và 699/BTC-CST ngày 16/1/2012 của Bộ Tài chính: Chính sách phân loại và tính thuế đối với linh kiện ô tô được áp dụng thống nhất từ 15/4/2006 (ngày hiệu lực thi hành của Thông tư số 19/2006/TT-BTC ngày 15/3/2006 của Bộ Tài chính) đến ngày 31/12/2011. Từ ngày 1/1/2012, việc phân loại, tính thuế đối với bộ linh kiện rời đồng bộ hoặc không đồng bộ được áp dụng theo quy định tại Chương 98, nhóm 98.21.
2. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện hoặc ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, thực hiện phân loại theo quy tắc 2(a), đã được quy định tại các Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 (có hiệu lực thi hành từ 15/9/2003 đến 26/5/2010), số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 (có hiệu lực thi hành từ 27/05/2010) và số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 (có hiệu lực thi hành từ 20/01/2011 đến 31/10/2013);
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra hồ sơ của các lô hàng nhập khẩu, đối chiếu với các quy định hướng dẫn phân loại có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan để thực hiện phân loại đối với mặt hàng bộ lọc khí xả và tựa ghế, đệm ghế, tay ghế, ốp ghế, thanh ray trượt theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm PTPL HHXNK (để biết)
- Cục KTSTQ (để biết)
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường