BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4305/TCT-CS
V/v thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 7119/CT-TTr1 -N2 ngày 19/9/2013của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chênh lệch tỷ giá

- Tại điểm 6 mục V phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:

"6. Thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ; Lãi vềchênh lệch tỷ giá hối đoái thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuấtkinh doanh (không bao gồm lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cáckhoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, lãi chênh lệch tỷ giáphát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước hoạt động sảnxuất kinh doanh).

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ bằng tổngsố tiền thu từ bán ngoại tệ trừ (-) tổng giá mua của số lượng ngoại tệ bánra.".

- Tại Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

"b) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục V Phần C như sau:

- Trong năm tính thuế Doanh nghiệp có chênh lệch tỷgiá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phảitrả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, thì được xác định như sau:

+ Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ liênquan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh chínhcủa doanh nghiệp được tính vào chi phí hoặc thu nhập của hoạt động sản xuấtkinh doanh chính của doanh nghiệp. Khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳkhông liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinhdoanh chính của doanh nghiệp, nếu phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá tính vào chiphí sản xuất kinh doanh chính, nếu phát sinh lãi chênh lệch tỷ giá tính vào thunhập khác.

+ Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợphải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được bù trừ với lỗ chênh lệch tỷ giádo đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính. Sau khibù trừ nếu còn lãi chênh lệch tỷ giá thì tính vào thu nhập khác, nếu lỗ chênhlệch tỷ giá thì tính vào chi phí sản xuất kinh doanh khi xác định thu nhập chịuthuế...".

- Tại điểm 2.27 mục IV phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC nêu trên quy định khoản chi không tương ứng với doanh thu tínhthuế thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng Cục Thuế thống nhấtvới đề xuất của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: khoản vốn góp của Công ty TNHH HưngPhú Gia đã được chia lợi nhuận sau thuế và không phải nộp thuế TNDN. Theo đó,Công ty không được tính khoản lỗ chênh lệch tỷ giá vào chi phí được trừ khitính thuế TNDN do khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.

2. Về chi phí dịch vụ mua ngoài

- Tại điểm 2.27 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên quy định khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế thì khôngđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 21 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về ấn định thuế như sau:

"b) Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấyngười nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá giaodịch thông thường trên thị trường.

Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giágiao dịch theo thỏa thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hóa, dịch vụdo cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán củacác doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán củadoanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớntại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giábán, giá mua và số thuế phải nộp.".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế xem xét cụthể tình hình thực tế các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài của Công ty THHH HưngPhú Gia có phù hợp với các giao dịch thông thường trên thị trường hay không đểtừ đó xác định cho phù hợp với thực tế.

3. Về khoản chi phí lãi vay để gópvốn điều lệ

Tại điểm 2.15 mục IV phần C Thông tư số130/2008/TT-BTC nêu trên quy định khoản chi không được tính vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

"2.15. Chi trả lãi tiền vay để góp vốn điều lệhoặc chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếutheo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanhnghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh.".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHHHưng Phú Gia có phát sinh khoản chi trả lãi vay ngân hàng để góp vốn điều lệvào công ty con thì khoản chi trả lãi tiền vay này không được tính vào chi phíđược trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh biết,đề nghị Cục thuế căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện theoquy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn