VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4305/VPCP-KTN
V/v cấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Ninh Thuận tại công văn số 2062/UBND-KTN ngày 13 tháng 5 năm 2013 về việccấp phép thăm dò mỏ đá granite tại xã Phước Đại và Phước Chính, huyện Bác Ái,tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường xemxét, nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại công văn nêutrên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộTài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: XD, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Trợ lý TTgCP; Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ