BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4307/BHXH-NVGĐ1
V/v hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1 .

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cáccơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngày 12/12/2014 Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh đãcó công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1 về việc hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi bổsung gửi các cơ sở KCB BHYT. Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh xin thông báo rõhơn về việc khám chữa bệnh trái tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện theo hướngdẫn của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 như sau:

- Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khámbệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mứchưởng quy định tại khoản 1 điều này theo tỷ lệ như sau:

▪ Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khámbệnh, chữa bệnh theo mức quyền lợi đúng quy định từ ngày 01/01/2015 đến ngày31/12/2015.

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày22/12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì các bệnh viện tuyếnhuyện được hưởng quyền lợi KCB BHYT trái tuyến bao gồm:

1. Bệnh viện đa khoa hạng III, IV và chưa xếp hạng(phòng khám đa khoa trực thuộc các bệnh viện này).

2. Bệnh viện y học cổ truyền hạng III, hạng IV vàchưa xếp hạng.

3. Bệnh viện chuyên khoa hạng III, hạng IV và chưaxếp hạng có phòng khám đa khoa.

4. Bệnh viện hạng III, hạng IV và chưa xếp hạngthuộc Bộ Quốc phòng.

5. Bệnh viện quân - dân y hạng III, hạng IV và chưaxếp hạng.

Các trường hợp người có thẻ BHYT đi khámbệnh, chữa bệnh trái tuyến tại các cơ sở KCB xã/phường và tại các cơ sở KCBtuyến huyện khác theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014về việc hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khámbệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽkhông được hưởng quyền lợi KCB BHYT.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Sở Y tế Tp.HCM (để p/h);
- Lưu VT, NVGĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền