Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 4308/TCHQ-GSQL
NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG QUI ĐỊNH
TẠI VĂN BẢN 3458/TCHQ-VP

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua kiểm tra thực tế các container hàng nhập khẩu thường đãđược Hãng tầu niêm phong Seal của Hãng tầu, không còn chỗ để Hải quan niêmphong bằng seal của Hải quan. Để khắc phục các trường hợp này, Tổng cục bổ sungqui định tại văn bản 3458/TCHQ-VP ngày 13/8/2001 như sau:

1/ Hàng nhập khẩu được chuyển cửa khẩu, nếu container đã cóhai Seal cối của Hàng tầu hoặc Đại lý giao nhận và không còn chỗ để Hải quanbấm Seal-HQ đựoc thì trước khi cho chuyển cửa khẩu, Hải quan sử dụng Kẹp chìnhư trước đây để niêm phong (luồn dây thép qua kẽ hở của Seal hãng tầu và kẹpchì niêm phong).

2/ Đối với loại container phủ bạt (container OT), nếu khôngcòn chỗ nào niêm phong được bằng Seal-HQ thì cũng được dùng Kẹp chì để thaythế.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh - thành phốtổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc phải báo cáo và đề xuất ý kiến giảiquyết về Tổng cục để chỉ đạo.