BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4309/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Megachem Việt Nam
(Phòng 703, số 45 Đinh Tiên Hoàng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)

Trảlời công văn số 0805- 13/MGV-BCT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Công ty TNHHMegachem Việt Nam về việc xuất trả một phần hàng hóa đã nhập khẩu cho người bándo tồn kho;

Căncứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001162 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh cấp;

BộCông Thương có ý kiến như sau:

1.Xét giải trình và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếucó) của Công ty tại công văn số 0805-13/MGV-BCT nêu trên đối với trường hợpxuất khẩu 220 bao (5.830 kg) hóa chất dùng trong công nghiệp đã nhập khẩu (theotờ khai Hải quan nhập khẩu số 88230 ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chi cục Hảiquan quản lý hàng đầu tư thành phố Hồ Chí Minh) nhằm mục đích kinh doanh nhưngkhông tiêu thụ được tại Việt Nam, về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý Công tyTNHH Megachem Việt Nam được xuất khẩu lô hàng tồn kho nêu trên và đề nghị Côngty xuất trình hồ sơ liên quan tới hàng hóa nêu trên để cơ quan Hải quan giảiquyết thủ tục xuất khẩu theo các qui định hiện hành.

2.Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh