BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
----------------------
Số: 431/CHHVN –ĐKTB&TV
V/v: Thông báo huỷ GCNKNCM, GCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm2012

Kính Gửi:
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Chi Cục hàng hải tại Hải Phòng;
- Chi Cục hàng hải tại TP. Hồ Chí Minh.
Thừa lệnh lãnh đạo Cục, Phòng Đăng ký Tàu biển và Thuyền viên xin thông báo GCNKNCM của thuyền viên và GCN của tàu có tên sau đây không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 23/02/2012;

Stt
Họ và tên
GCNKNCM
Ngày cấp
Ngày hết hạn
1
Nguyễn Đình Luận
G0131.T2
04/02/2012
04/02/2017
2
Nguyễn Cao Cường
A18392.T
20/12/2011
20/12/2011
3
Nguyễn Văn Năng
A14848.T
10/11/2010
10/11/2015
4
Nguyễn Trường Thịnh
A0098.SQĐ
15/07/2009
15/07/2014

Phòng ĐKTB&TV thông báo các đơn vị biết, theo dõi và xử lý; trong trường hợp phát hiện được những Giấy CNKNCM và GCN nói trên thì thu hồi và gửi về Phòng Đăng ký Tàu biển và Thuyền viên - Cục Hàng hải Việt Nam.
`
Trân trọng kính chào./.

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?

Nơi nhận
- Như trên;
- PCT Đỗ Đức Tiến (báo cáo);
- Website Cục HHVN;
- Lưu ĐKTBTV, VP.
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐKTB&TV
Đã ký
Nguyễn Văn Tố

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai khi chưa có sổ đỏ ? Tranh chấp đất đai xử lý như thế nào ?