BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 431/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục chuyển bán thiết bị TN-TX

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương
(Đ/c: 13 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 494/VTR-VTQT ngày 29/12/2009 củaCông ty Giao nhận kho vận ngoại thương về thủ tục bánthiết bị tạm nhập – tái xuất tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 20, mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (điểm 1.22, mục II, Phần AThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 trước đây) thì hàng hóa tạm nhập – táixuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, nếu bán nội địa hoặcxuất dùng vào mục đích khác thì phải kê khai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu vớicơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai; nếu tái xuất ra nước ngoài thì không phảikê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ công văn số 3998/BCT-KH ngày 5/5/2009 của Bộ CôngThương thì khi nhà thầu tái xuất hàng hóa ra nước ngoài với hình thức xuất khẩutại chỗ thì không phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.Doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tại chỗ phải nộp thuế giá trị gia tăng ở khâunhập khẩu theo quy định hiện hành.

Căn cứ hướng dẫn tại đoạn cuối điểm 26, mục II, phần A Thôngtư số 129/2008/TT-BTC dẫn trên thì tổ chức, cá nhân bán hàng hóa ra thị trườngnội địa phải kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quyđịnh.

Trường hợp doanh nghiệp còn vướng mắc về thuế GTGT đề nghịlàm việc với cơ quan thuế nội địa để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết, liên hệvới Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để biết, th/hiện);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường