BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 431/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D cấp theo hình thức cũ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 180/ HQHCM-NV ngày 11/1/2008 của Cục Hảiquan Tp Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến thời điểm sử dụng C/O mẫu D đượccấp theo hình thức cũ, Tổng cục có ý kiến như sau:

Tại cuộc họp của Nhóm chuyên trách về xuất xứ mẫu D củaASEAN lần thứ 29 được tổ chức vào T1/2009, các nước ASEAN đã thống nhất cơ quancấp C/O có thể cấp C/O mẫu D theo hình thức cũ đến hết ngày 31/12/2008 và C/Ovẫn được chấp nhận trong cả trường hợp lô hàng đến sau ngày 31/12/2008 với điềukiện C/O vẫn còn hiệu lực. Từ 1/1/2009, các nước cấp C/O theo hình thức mới(mẫu C/O được quy định tại phụ lục 8, Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày24/7/2008).

Tổng cục đã ban hành công văn số 3828/TCHQ-GSQL ngày8/8/2008 hướng dẫn Cục Hải quan địa phương chấp nhận C/O được cấp theo cả hìnhthức cũ và mới. Thời điểm 31/12/2008 đề cập trong công văn nói trên là thờiđiểm ngày cấp của C/O, không phải là ngày đăng ký tờ khai hải quan. Cụ thể, đốivới C/O mẫu D được cấp đến hết ngày 31/12/2008 (thể hiện trên ô số 12 của C/O),cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo cả hình thức cũ và mới; Đốivới C/O được cấp từ ngày 1/1/2009, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O được cấptheo hình thức mới.

Yêu cầu Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh thực hiện theo đúnghướng dẫn trên và công văn số 3828/TCHQ-GSQL ngày 8/8/2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, GSQL(3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh