BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 431/TCHQ-PC
V/v xử lý vi phạm của Cty TNHH Sumidenso Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 7902/HQHP-GSQLngày 06/12/2012 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xử lý vi phạm hành chínhđối với Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An - TPHải Dương). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử phạt khai sai đơn vịtính dẫn đến sai số lượng hàng nhập khẩu:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơsở hồ sơ vụ việc cụ thể, thực hiện kiểm tra, xác minh xử lý theo thẩm quyền.

2. Về việc xử phạt khai báo sai tỷlệ hao hụt nguyên liệu:

Cục Hải quan TP. Hải Phòng trên cơsở hồ sơ cụ thể, tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế nếu Công ty TNHHSumidenso có hành vi vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường