THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 431/TTg-QHQT
V/v phê duyệt văn kiện Dự án "Sách dành cho Châu Á giai đoạn 2009-2012" do Quỹ Châu Á (Hoa Kỳ) viện trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1417/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 3 năm 2009) về Dự án "Sách dành cho Châu Ágiai đoạn 2009-2012", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt văn kiện Dự án "Sách dành cho Châu Á giaiđoạn 2009-2012" do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Quỹ Châu Á (Hoa Kỳ)viện trợ cho Thư viện Quốc gia Việt Nam trị giá là 5.066.800 USD, trong đó ngânsách để mua sách là 5.026.800 USD.

2. Giao lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết vănkiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo các quyđịnh hiện hành và lưu ý các ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu tại côngvăn số 3317CV/BTGTW ngày 20 tháng 02 năm 2009./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Thư viện Quốc gia Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm