VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------

Số: 431/VPCP-CN
V/v chỉ định nhà thầu tổng thầu "chìa khóa trao tay" thực hiện Dự án xây dựng đường tạm kết nối từ cầu Thủ Thiêm đến đại lộ Đông-Tây, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh (công văn số 8898/UBND-ĐTMT ngày 20 tháng 12 năm 2007), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 63/BKH-QLĐT ngày 03 tháng 01 năm2008) về việc chỉ định nhà thầu tổng thầu "chìa khóa trao tay" thựchiện Dự án xây dựng đường tạm kết nối từ cầu Thủ Thiêm đến đại lộ Đông-Tây,thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉđịnh nhà thầu tổng thầu "chìa khóa trao tay" thực hiện Dự án xây dựngđường tạm kết nối từ cầu Thủ Thiêm đến đại lộ Đông-Tây, thành phố Hồ Chí Minh.Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo đúngcác quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý