VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4310/VPCP-QHQT
V/v điều chỉnh dự án đầu tư và bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải về việc điều chỉnh dự án đầu tư, bổ sung vốn cho Dự án cao tốc Nội Bài -Lào Cai (giai đoạn 1) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ (các côngvăn số 1422/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 02 năm 2013 và 3611/BGTVT-KHĐT ngày 24tháng 4 năm 2013), ý kiến đóng góp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1847/NHNN-HTQT ngày 20 tháng 3 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 4280/BTC-QLN ngày 08 tháng 4 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2042/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 4 năm 2013 và 3145/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 5 năm2013), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổsung đủ vốn và điều chỉnh dự án đầu tư, tái phân bổ 02 khoản vay gốc của Dự áncho phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu cấp bách và giảm thiểu rủiro cho Dự án như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải nêu tại văn bản trên.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đàm phán với ADB về việc điều chỉnhhai khoản vay gốc và bổ sung vốn cho Dự án.

3. Bộ Giao thông vận tải khẩntrương:

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tìnhhình thực hiện Dự án cho đến nay, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghịgiải pháp khắc phục;

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dựán, tìm giải pháp đẩy nhanh tốc độ nhằm giải ngân toàn bộ vốn vay hiện có, đưaDự án thoát ra khỏi tình trạng hiện nay;

- Thẩm định, phê duyệt điều chỉnhDự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (giai đoạn 1) theo quyđịnh hiện hành.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tảitìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tốc độ giải ngân, bổ sungvốn kịp thời nhằm giúp Dự án hoàn thành mục tiêu hiện nay.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam