BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4311/TCT-CS
V/v hồ sơ miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 1093/CT-QLCKTTĐ ngày 18/4/2013của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc thủ tục hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất. Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6, Điều 39, Chương VI, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

6. Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dướiđây gọi chung là tiền thuê đất), bao gồm:

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diệntích đất thuê, thời hạn thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiềnthuê đất.

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định.

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừtrường hợp miễn, giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dựán đầu tư thì trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phêduyệt).

- Quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền;Hợp đồng thuê đất (và Hợp đồng hoặc văn bản nhận giao khoán đất giữa doanh nghiệp,hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với hộ nông trường viên, xã viên - đối với trườnghợp được miễn, giảm quy định tại điểm 3 Mục II, điểm 3 Mục III Phần C Thông tưsố 120/2005/TT-BTC nay được sửa đổi tại điểm 4 Mục VII, điểm 3 Mục VIII Thôngtư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính).

- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh.

- Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp trong trường hợp dự án đầu tư phải được cơ quan nhà nước quản lý đầutư ghi vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc dự án thuộc diện không phải đăng ký đầutư nhưng nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư.

Ngoài các giấy tờ nêu trên, một số trường hợp hồ sơphải có các giấy tờ cụ thể theo quy định sau đây:

...

e) Trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủtướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, hồ sơ phải có: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao cóxác nhận công chứng hoặc chứng thực)".

Căn cứ quy định nêu trên hồ sơ xem xét miễn, giảmtiền thuê đất, thuê mặt nước đối với trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết địnhriêng cho từng dự án đầu tư theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thì hồ sơ phải có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bảnsao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực).

Đối với trường hợp của Công ty cổ phần nước sạch& VSNT tỉnh Nam Định thuộc trường hợp ưu đãi, miễn, giảm theo chính sách ưuđãi, khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực quản lý và khai thác công trình nước sạchnông thôn theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg không phải là các trườnghợp miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính phủ quyết định riêng cho đơn vịtheo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơkhông cần phải có bản sao có xác nhận công chứng hoặc chứng thực Quyết định củaThủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn