TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43125/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay
(Địa chỉ: sân bay NộiBài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội)
MST: 0102713673

Trả lời công văn số 560/TCTHK-CTKT ngày 10/3/2015 và hồ sơ bổsung số 834/TCTHK-CTKT ngày 09/4/2015 của Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay hỏivề chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tàichínhhướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuếáp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thunhập tại Việt Nam.

+ Tại Điểm 1, Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

Tổ chức nước ngoài kinh doanh cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọichung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Namtrên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổchức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nướcngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu. ”

+ Tại Điểm 2, Điều 6 quy định đối tượng chịu thuế GTGT:

“Trường hợp hàng hóa được cung cấp theo hợp đồng dưới hìnhthức: điểm giao nhận hàng hóa nm trong lãnh th Việt Nam (trừ trường hợp quy định tạikhoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiếnhành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, các dịchvụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèmtheo min phí), k cả trường hợp việc cung cấp các dịchvụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thìgiá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định, phần giátrị dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trườnghợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm(bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí) thì thuế GTGT được tính chungcho cả hợp đồng. ”

+ Tại Điểm 2, Điều 7 quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giaonhận hàng hóa năm trong lãnh th Việt Nam (trừ trường hợp quyđịnh tại khoản 5 Điều 2 Chương 1); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụquảng cáo tiếp thị (marketing), hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bánhàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụkhác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gm cả trườnghợp dịch vụ kèm theo min phí), k cả trường hợp việc cung cấp các dịchvụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóathì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài làtoàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ. ”

+ Tại Điều 8 quy định đối tượngvà điều kiện áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế theohướng dẫn tại Mục 2 Chương II nếu đáp ng đủ các điều kiện sau:

1. Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặclà đối tượng cư trú tại Việt Nam;

2. Thời hạn kinh doanh tại Việt Namtheo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợpđồng nhà thầu, hợp đồng nhà thu phụ có hiệu lực;

3. Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam vàthực hiện đăng kýthuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế. ”

+ Tại Điu11 quy định đốitượng và điều kiện áp dụngphương pháp trực tiếp:

“Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứngđược một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 ChươngII thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nướcngoài theo hướng dẫn tại Điều 12, Điều 13 Mục 3 Chương II. ”

+ Tại Điều 12 hướng dẫn về thuế GTGT:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuếGTGT trên doanh thu. ”

+ Tại Điều 13 hướng dẫn về thuế TNDN:

“Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%)thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế. ”

Căn cứ Hợp đồng số 001-VAECO-TLD ngày 31/3/2015 giữa Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay với nhàthầu TLD Asia Ltd.

Theo các quy định trên, trườnghợp Công ty có ký hợpđồng mua thiết bị vớinhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hp đng tách riêng được giá trị hàng hóa vàgiá trị dịch vụ đi kèm thì Công ty có trách nhiệm nộp thay thuế cho nhà thầu nướcngoài, cụ thể như sau:

- Về thuế GTGT:

Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài được tính trên giá trị dịch vụthực hiện tại Việt Nam (giá trị hàng hóa chỉ phải chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % đ tính thuế GTGT trên doanh thu,trong đó doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu cung cấp dịch vụ, tỷ lệ% để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 5%.

- Về thuế TNDN:

Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài được tính trên toàn bộ giá trịhợp đồng (không bao gồm thuế GTGT) mà Nhà thầu nước ngoài nhận được, chưa trừcác khoản thuế phải nộp. Doanh thu tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoảnchi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài (nếu có). Tỷ lệ (%) thuếTNDN tính trên giá trị hàng hóa là 1%, tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên giá trị dịchvụ là 5%.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV kỹ thuật máybay được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn