TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43126/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH VMD
(Địa chỉ: tầng 5, tòatháp Ngôi Sao, đường Dương Đình Nghệ, KĐT mới cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)
MST: 0106017638

Trả lời công văn số 05. 2015/CV-VMD ngày 04/6/2015 của Côngty TNHH VMD về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/02/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị địnhsố 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật vềthuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnhvề thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

1. Sửa đổi, b sung Điều 11 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư s 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 củaBộ Tài chính) như sau:

a) Sửa đổi điểm đ Khoản 1 Điều 11 như sau:

đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạtđộng kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trìnhxây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồngtrở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy địnhtại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi ngườinộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơkhai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởngCục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyn nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ 16: Công ty A trụ sở tại Hải Phòng ký hợp đồng cung cấp xi măng cho Công ty B có trụ sở tại HàNội Theo hợp đồng, hàng hóa sẽ được Công ty A giao tại công trình mà công ty B đang xây dựng tại HàNội. Hoạt động bán hàng này không được gọi bán hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty Athực hiện kê khai thuế GTGT tại Hải Phòng, không phải thực hiện kê khai thuế GTGT tại Hà Nội đốivới doanh thu từ hợp đồng bán hàng cho Công ty B.

dụ 19: Công ty B trụ sở tại Hà Nộibán máy điều hòa chokhách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải kêkhai thuế GTGT tại Hoà Bình”

- Theo nội dung công văn hỏi lần đầu số 19.05.2015/CV-VMD ngày 19/5/2015 củaCông ty TNHH VMD, đơn vị chỉ trình bày nội dung cung cấp dịch vụ lắp đặt điềuhòa, không đi kèm cung cấp thiết bị điều hòa (hồ sơ đi kèm chỉ chứng minh choviệc cung cấp dịch vụ lắp đặt điều hòa), do đó Cục thuế TP Hà Nội đã có côngvăn số 33459/CT-HTr ngày 03/6/2015 trả lời Công ty TNHH VMD theo nguyên tắc.

- Căn cứ nội dung công văn hỏi số 05.2015/CV-VMD của Công ty TNHH VMD về việc cung cấp hệ thốngđiều hòa không khí kèm theo dịch vụ lắp đặt thì:

Trường hợp Công ty TNHH VMD ký hợpđồng cung cấp hệ thống điều hòa không khí kèm theo dịch vụ lắp đặt choCông ty Hyundai Aluiminum Vina tại Hưng Yên thì Công ty TNHH VMD không phải kêkhai thuế vãng lai tại Hưng Yên.

Đề nghị Công ty TNHH VMD căn cứ nội dung cụ thể của hợp đồng để thực hiện theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH VMD được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn