BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4313/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết khiếu nại về mã số tính thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 252/CV-QD ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH TM Quang Dũng về việc áp mà số tính thuế nhập khẩu lô hàng chất xử lý nước công nghệ SANISOL C80 (BKC 80) thuộc tờ khai hải quan số 3390/NKD-KV2 ngày 8 tháng 6 năm 2003. Về vấn đề ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 137/2001/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính;

- Tham khảo chứng thư giám định số 80722HQ/2003G ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Vinacontrol;

- Tra cứu chú giải Hệ thống hài hoà (HS) và cơ sở dữ liệu hàng hoá của Tổ chức Hải quan thế giới.

Mặt hàng chất xử lý nước công nghệ SANISOL C80 (BKC 80) thuộc tờ khai hải quan số 3390/NDK- KV2 ngày 8 tháng 6 năm 2003 được tính thuế nhập khẩu theo mã số chi tiết thuộc nhóm 34.02.

Yêu càu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại hồ sơ gốc liên quan lô hàng nhập khẩu, kết quả kiểm tra hàng hoá thực nhập khẩu để xác định mã số, thuế suất cụ thể và trả lời khiếu nại của doanh nghiệp theo đúng quy định.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn