BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BHXH-TCCB
V/v tuyển sinh cán bộ đào tạo thạc sĩ liên kết năm 2013

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Cácđơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển chươngtrình đào tạo thạc sĩ liên kết chuyên ngành“Lãnh đạo chỉ huy vtư pháp hình sự” và chuyên ngành“Quản lý Khoa học và Công nghệ” của Văn phòng 165 thuộc Ban Chỉ đạo Đề án 165(Đán “Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằngngân sách nhà nước”), Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo việc tuyển chọn cán bộtham gia chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết chuyên ngành “Quản lý Khoa học và Công nghệ” bằng ngân sách nhà nước như sau:

1. Chương trình đào tạo:

- Đào tạo thạc sĩ liên kết chuyênngành “Quản lý Khoa học và Công nghệ” giữa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănvới Đại học Lund, Thụy Đin.

- Thời gian đào tạo: 15 tháng (bao gồm cả thời gian làm luận văn). Chương trình đào tạo có tổngsố 60 tín chỉ, gồm 7 môn học chính (45 tín chỉ) và luậnvăn tốt nghiệp (15 tín chỉ). Học tập trung liên tục vào các ngày trong tuần.

- Thời gian khai giảng: Dự kiến vàocuối tháng 11/2013.

- Điều kiện cấp bằng: Học viên hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo, hoàn thành luận văn tốt nghiệp và đạt trìnhđộ tiếng Anh 5.5 lELTS (hoặc tương đương) sẽ đủ điều kiện tốt nghiệp và đượccấp bằng Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ của Đại học Lund (Thụy Điển).

2. Đối tượng:

- Đối tượng 1: Công chức là lãnh đạocấp ban hoặc tương đương, viên chức trong diện quy hoạch lãnhđạo cấp ban hoặc tương đương đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểmxã hội Việt Nam;

- Đi tượng 2:Viên chức trẻ có khả năng, trin vọng làm viên chức quản lýđang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo him xã hộiViệt Nam.

3. Tiêu chuẩn:

a) Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 1:

- Có phẩm chất chính trị, đạo đứctốt; là đảng viên hoặc đoàn viên ưu tú; có năng lực chuyên môn, khả năng lãnhđạo, quản lý.

- Không quá 40 tuổi tính đến thờiđiểm 01/12/2013.

- Có đủ 5 năm công tác trong biên chếvà 2 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội ViệtNam.

- Tốt nghiệp đại học loại trung bìnhkhá trở lên các chuyên ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa họcxã hội, Kỹ thuật, Công nghệ.

- Lĩnh vực công tác liên quan đến chuyên ngành dự tuyn.

b) Tiêu chuẩn đối với Đối tượng 2:

- Có năng lực chuyên môn ni trội, tâm huyết với nhiệm vụ đang đảm nhận và cótrin vọng phát trin thành cán bộquản lý; được Thủ trưởng đơn vị đánh giá, xác nhận bng văn bản.

- Không quá 30 tuổi tính đến thờiđiểm 01/12/2013.

- Viên chức có thời gian công tác từ3 năm đến dưới 5 năm đáp ứng được một trong các điềukiện sau:

+ Tt nghiệp đạihọc thủ khoa trong nước hoặc tt nghiệp loại giỏi, loại xut sc ở nước ngoài.

+ Tốt nghiệp đại học loại khá cácchuyên ngành: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Công nghệ; trongthời gian công tác có 2 năm lin là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Hoặc viên chức có thời gian công tác từ 5 năm trở lên đáp ứng được các điều kiện sau: Tốtnghiệp đại học loại khá trở lên các chuyên ngành; Khoa học tự nhiên, Khoa họcxã hội, Kỹ thuật, Công nghệ; được quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng trở lên;có 2 năm liền trước khi cử đi đào tạo được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Lĩnh vực công tác liên quan đến chuyên ngành dự tuyn.

4. Chỉ tiêu: Bảo hiểm xã hội Việt Namđược cử 01 chỉ tiêu dự tuyển.

5. Hsơ dự tuyn:

Công chức, viên chức tham gia dựtuyển phải chuẩn bị đầy đủ 04 bộ hồ sơ, bao gm:

- Công văn cử công chức/viên chứctham gia dự tuyn của đơn vị.

- Bản xác nhận chức danh quy hoạchcán bộ quản lý (cơ quan xác nhận: Ban Tổ chức cán bộ Bảohim xã hội Việt Nam); chứng nhận thành tích của côngchức, viên chức.

- Bản nhận xét, đánh giá công chức,viên chức của đơn vị cử đi học.

- Đơn xin đi học thạc sĩ liên kết vớinước ngoài (có cam kết tiếp tục công tác tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xãhội Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thờigian đào tạo).

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của BanTổ chức Trung ương có xác nhận của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ (dán ảnh 4x6, đóngdấu giáp lai, có địa chỉ và số điện thoại, email liên hệ) và 02 ảnh cỡ 4x6.

- Bản sao côngchứng bằng tốt nghiệp đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bảntiếng Anh), bảng điểm đại học (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh).

- Chứng chỉtiếng Anh C trở lên.

- Bản photo chứng minh thư nhân dân.

- Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện đakhoa cấp tỉnh, thành phố trở lên.

6. Quy trình tuyển chọn:

Bước 1: Các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Namthông báo công khai đến toàn thể công chức, viên chức về chươngtrình dự tuyển đào tạo thạc sĩ của Đề án 165; lập danh sách (kèm hồsơ dự tuyển) gửi về Ban Tổ chức cán bộ. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày02/11/2013.

Bước 2: Ban Tổ chức cán bộ rà soát,tổng hợp hồ sơ dự tuyển đủ điều kiện trình Tổng Giám đốc phê duyệt và gửi hồ sơdự tuyển sang Văn phòng 165.

Bước 3: Công chức, viên chức dự tuyểnphải trải qua 2 vòng thi tuyển do Hội đồng thi tuyn củaTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốcgia Hà Nội tổ chức như sau:

- Vòng 1: Thi tiếng Anh và phân tíchtình hung trong lĩnh vực quản Khoahọc và Công nghệ.

- Vòng 2: Phỏng vấn (tiếng Việt vàtiếng Anh).

7. Đbiết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

Bà Vũ Lương Huyền - Chuyên viên Phòng Tổ chức, BanTổ chức cán bộ. Điện thoại: (04) 39344155./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ (để b/c);
- Văn phòng Đảng ủy BHXH Việt Nam;
- Văn phòng Hội đồng quản lý BHXHVN;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Website BHXH Việt Nam (đ đăng tin);
- Lưu: VT, TCCB (02).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ
Cù Ngọc Oánh