BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4315/BNN-TCTL
V/v xin hỗ trợ gạo và kinh phí khắc phục hậu quả do thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đầu năm 2012.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012

Kínhgửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Công văn số 9024/VPCP ngày 09/11/2012 của Văn phòng Chính phủ vềviệc có ý kiến về đề nghị hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàntỉnh Hà Giang. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ýkiến như sau:

Ngày 05 tháng 11 năm 2012, Vănphòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã tổ chức họp vớiđại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Laođộng - Thương binh - Xã hội để xem xét thiệt hại và thống nhất đề nghị Thủtướng Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương. Sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòngchống lụt bão Trung ương đã có tờ trình 289/PCLBTW ngày 06 tháng 11 năm 2012gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả bãosố 8 và mưa lũ; Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 22tháng 11 năm 2012 hỗ trợ khắc phục hậu quả, trong đó tỉnh Hà Giang được phânbổ: 10 tỷ đồng và 500 tấn gạo.

Ngoài ra Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đã có công văn số 3850/BNN-TCTL ngày 08/11/2012; công văn số 3881/BNN-TCTL ngày 12/11/2012; công văn số 3882/BNN-TCTL ngày 12/11/2012 gửiVăn phòng Chính phủ liên quan đến hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ, xử lýsạt lở(có văn bản gửi kèm theo).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợptrình Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCTL, Cục ĐĐ (3 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng