BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4316/BHXH-TCCB
V/v tuyển sinh bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Hợp tác quốc tế;
- Ban Tuyên truyền;
- Viện Khoa học bảo hiểm xã hội;
- Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội;
- Trung tâm Thông tin;
- Tạp chí Bảo hiểm xã hội;
- Báo Bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Thông báo tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡngnâng cao trình độ tiếng Anh trong nước chuẩn bị học nâng cao tiếng Anh tại nướcngoài năm 2014 của Văn phòng 165 thuộc Ban Chỉ đạo Đề án 165, Bảo hiểm xã hộiViệt Nam thông báo việc tuyển công chức, viên chức cử đi bồi dưỡng nâng caotrình độ tiếng Anh bằng ngân sách nhà nước như sau:

1. Đối tượng:

- Công chức lãnh đạo cấp ban hoặc tương đương đangcông tác tại một trong 7 đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Ban Hợptác quốc tế, Ban Tuyên truyền, Viện Khoa học bảo hiểm xã hội, Trường Đào tạonghiệp vụ bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội, Báo Bảo hiểm xã hội.

- Viên chức quản lý cấp phòng, trong quy hoạch lãnhđạo cấp ban hoặc tương đương, trong quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng đangcông tác tại một trong 7 đơn vị trên.

2. Tiêu chuẩn:

- Công việc đang đảm nhiệm: Phụ trách hoặc trựctiếp làm các công việc liên quan đến một trong các lĩnh vực sau:

+ Đối ngoại, ngoại vụ, hợp tác quốc tế;

+ Thông tin, tuyên truyền, truyền thông đối ngoại;

+ Nghiên cứu giảng dạy.

- Tuổi đời: Dưới 50 đối với công chức lãnh đạo cấpban hoặc tương đương; dưới 45 đối với viên chức quản lý cấp phòng, trong quyhoạch lãnh đạo cấp ban hoặc tương đương; dưới 40 đối với viên chức trong quyhoạch cán bộ quản lý cấp phòng.

- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, hoànthành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có đơn cam kết công tác lâu dài trong các đơn vịthuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Có trình độ C tiếng Anh trở lên.

- Công chức, viên chức có mức điểm IELTS từ 3.0 -4.0 hoặc tương đương sẽ được bồi dưỡng trong nước 06 tháng tại Đồ Sơn, HảiPhòng.

- Công chức, viên chức có mức điểm IELTS từ 4.5 -6.0 hoặc tương đương sẽ được bồi dưỡng 03 tháng ở nước ngoài.

(Đề án 165 sẽ kiểm tra đầu vào)

3. Thời gian học:

Học 06 tháng tại Đồ Sơn, Hải Phòng (dự kiến bắt đầuvào tháng 01/2014) và 03 tháng tại nước ngoài.

4. Chỉ tiêu: Bảo hiểm xã hội Việt Nam được phân bổ01 chỉ tiêu cử đi học.

5. Hồ sơ dự tuyển:

- Công văn cử công chức, viên chức đi học của đơnvị;

- Bản xác nhận chức danh quy hoạch đối với viênchức trong diện quy hoạch (đơn vị xác nhận: Ban Tổ chức cán bộ);

- Đơn xin đi học nâng cao trình độ ngoại ngữ củacông chức, viên chức (ghi rõ số điện thoại liên lạc và nơi ở hiện nay);

- 02 bản khai lý lịch theo mẫu 2C có dán ảnh 4x6,đóng dấu giáp lai, có xác nhận của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ;

- Bản nhận xét đánh giá của Thủ trưởng đơn vị cửcông chức, viên chức;

- Các loại văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn, ngoạingữ (bản sao công chứng);

- Giấy khám sức khỏe tại bệnh viện đa khoa cấptỉnh, thành phố; khi công chức, viên chức ra nước ngoài học tập phải đáp ứngyêu cầu sức khỏe của nước sở tại.

6. Quy trình nộp hồ sơ:

Bước 1: Các đơn vị thông báo đến toàn thể côngchức, viên chức về nội dung chương trình bồi dưỡng. Căn cứ tiêu chuẩn và nguyệnvọng của công chức, viên chức đủ điều kiện tham gia dự tuyển, các đơn vị lậpdanh sách (kèm hồ sơ dự tuyển) gửi về Ban Tổ chức cán bộ.

Bước 2: Ban Tổ chức các bộ rà soát, tổng hợp hồ sơdự tuyển đủ điều kiện trình Tổng Giám đốc phê duyệt và gửi hồ sơ dự tuyển sangVăn phòng 165.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 14/11/2013

7. Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

Bà Vũ Lương Huyền - Chuyên viên Phòng Tổ chức, BanTổ chức cán bộ. Điện thoại: (04) 39344155./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ (để b/c);;
- Văn phòng Hội đồng quản lý BHXHVN;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Website BHXH Việt Nam (để đăng tin);
- Lưu VT, TCCB (02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CÁC BỘ
Cù Ngọc Oánh