BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Thực hiện công văn số 4048/TCHQ-GSQL ngày 18/08/2011 của TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2234/HQHCM-GSQL ngày 18/08/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết thủ tục hải quan đối với mặt hàng điện thoại di động nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch tại công văn số 2234/HQHCM-GSQL nêu trên, cụ thể là:
- Giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng điện thoại di động nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch đã về đến Việt Nam trước ngày 01/08/2011 không phải có Giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng điện thoại di động nhập khẩu theo loại hình phi mậu dịch đã về đến Việt Nam từ ngày 01/08/2011 đến trước ngày 15/08/2011 khi người khai hải quan xuất trình bản chính Giấy phép nhập khẩu của Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (có lưu 01 giấy phép nhập khẩu - bản photocopy từ bản chính).
Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nội dung hướng dẫn trên.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh